یک باب آپارتمان مسکونی

4150000000

توضیحات

8909987177100359

140012460000186980
شعبه 6 اجراي احكام (ويژه نيابت حقوقي و خانواده) شيراز

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 911478  اجرای احکام مدنی 6 شیراز موضوع محکومیت مالی نیابت صادره از شهرستان فیروزآباد محکوم له خانم فاطمه تابع مؤيدي  فرزند شكراله  تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابلافر از محکوم علیهم  آقای رضا شفیعی کیا فرزند قدرت اله  به شرح ذیلالذکر معادل 280عدد سکه تمام بهار ازادی  را نموده لذا وقق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش ازطریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار میگردد . به همین جهت روز 1400/9/10 ازساعت 9 الی10صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید میتوانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع میشود بر اساس نظریه  1400220974418077 مورخ 1400/3/18 کارشناس  رسمی دادگستری :آقای محمد فروغی نیا به مبلغ 4/150/000/000ریال میباشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره IR080100004058012907627341  به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما  به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز وبقیه بهای ملک را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. درصورت عدم پرداخت باقیمانده،مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت  اول میباشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 415/000/000 ریال باشناسه پرداخت : 9541081001000189099871777100359 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند

در خصوص  اموال غیر منقول حسب ماده 144 قانون اجرای احکام  چنانچه  خریداری نباشد  و محکوم له  مال مزایده را در قبال  طلب  خود قبول  نماید  محکوم علیه  می تواند  ظرف  2 ماه  با پرداخت  کل  محکوم به  تقاضای  رفع توقیف مال را بخواهد./ 

مشخصات ملک مورد مزایده : شش دانگ به شماره ثبتی 5139 فرعی از 1793اصلی مفروز و مجزی شده از 3662فرعی از اصلی مذکور بخش 4 حوزه ثبت شیراز یک باب آپارتمان مسکونی واقع در ضلع شمالی طبقه سوم به مساحت 50/50 متر مربع فاقد انباری و پارکینگ با قدرالسهم از عرصه  وسایر مشاعات با عمر حدود 20سال ساخت میباشد سازه مجموعه آپارتمان اسکلتی و نمای ان از جنس پلاستر  سیمانی با آستر سیمان سفید است نمای داخلی اپارتمان سفیدکاری با پوشش نقاشی و کف اتاقها راهروها و سالن از جنس موزائیک با پوشش موکت و کف و بدنه آشپزخانه و سرویسها از جنس سرامیک می باشد .و در قبال مبلغ407/800/000ریال در رهن بانک می باشد.

آدرس:شیراز-شهرک میانرود -خیابان ارغوان-مجتمع مسکونی دانشگاه – بلوکE طبقه 3واحد 11 کدپستی 7179713514

 

دادورز شعبه 6 اجرای احکام مدنی شیراز-پارسایی

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز 1400/9/10 ازساعت 9 الی10صبح