یک باب آپارتمان تجاری مسکونی

56000000000

توضیحات

9909982290400588

140091460000593451
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه اجرايي0001882 به نفع مرضيه محمد دوست فرزند محمدرضا و به ضرر محکوم عليه علي ميرزا محمدي با وکالت اقايان حامد قره گزلو و محمد بهادري به ميزان 2/310/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت روزانه مبلغ 10/000/000ريال بعنوان وجه التزام از تاريخ 1400/1/13لغايت يوم الوصل در حق محکوم له و مبلغ 5درصد محکوم به بابت نيم عشر دولتي که ملک توقيف شده که توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است شش دانگ اعيان و عرصه زمين با بناي احداثي به مساحت عرصه 200متر مربع که به استناد تصوير سند مالکيت شماره سريال 218123شماره پلاک ثبتي 3581فرعي از 160اصلي مفروز ومجزي شده از 132فرعي قطعه 3تفکيکي واقع در رباط کريم خيابان امام زاده محمدتقي بعد از خيابان احمدزاده ساختمان تجاري مسکوني  با ابعاد 8*25متر مربع به نام آقاي علي ميرزا محمدي فرزند علي اکبر ثبت گرديده است و اعياني ملک مذکور يک باب آپارتمان تجاري مسکوني در 5طبقه که طبقه همکف از سمت خيابان اصلي دو باب مغازه با کاربري خدمات فني خودرو و سيم پيچي احداث و 4طبقه مسکوني دو واحدي جمعا 8واحد مسکوني در طبقات فوقاني احداث شده است و نماي ساختمان سنگ و قدمت ساختمان بيش از 15سال ميباشد و طبقه همکف مغازه خدمات فني خودرو کف سنگ و بدنه سنگ و داراي بالکن حدود6متر و امتياز برق مستقل دارد و مغازه سيم پيچي کف سراميک و بدنه سراميک و بالکن حدود 10متر مربع و داراي امتياز برق مستقل ميباشد و طبقات اول تا چهارم با هر طبقه دو واحد آپارتمان مستقل در سمت شمالي و جنوبي احداث شده است و هريک از اپارتمان ها با مساحت تقريبي 65متر مربع با مشخصات کف سرامييک و بدنه اندود گچ و رنگ روغني و داراي دو باب اتاق خواب و آشپزخانه و اوپن و کف سراميک و بدنه کاشي و کابينت دارد و سرويس بهداشتي ايراني و حمام با مشخصات کف سراميک و بدنه کاشي و سيستم سرمايش کولر آبي و گرمايش بخاري گازي ميباشد و هر واحد داراي امتياز برق و گاز مستقل و امتياز آب اشتراکي مي باشند که عرصه و اعيان پلاک ثبتي 160/3581به قيمت 56/000/000/000ريال معادل پنجاه و شش ميليارد ريال ارزيابي گرديده است که در مورخ 1400/11/5 از ساعت 8صبح الي 9صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، طبق ماده 129قانون اجراي احکام مدني در صورتي که پرداخت بهاي اموال به وعده قرارگردد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ 1400/11/5 از ساعت 8صبح الي 9صبح