یکدستگاه یخچال ویترینی کیک و شیرینی ساخت شرکت فریدونی

230000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007670459
شماره آگهی:
140168460000544025
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران له آقای کیوان علی پور اقدم جنکالو علیه علی گودرزی، شیرینی فروشی الف محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ191916780ریال بابت محکوم به و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ1800000ریال بر عهده محکوم علیه می باشد به همین منظور اموال ذیل توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. ضمناً محل نگهداری اموال واقع در سعادت آباد میدان کتاب، بلوار کوهستان شیرینی الف می باشد. همچنین طبق نظریه کارشناسی مشخصات اموال به شرح ذیل است. یکدستگاه یخچال ویترینی کیک و شیرینی ساخت شرکت فریدونی با شماره سریال 4010، 116 جمع کل: 230/000/000 ریال اعلام و برآورد میگردد و مقرر است در مورخ 4/11/1401 ساعت12الی13 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه سوم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

4/11/1401