یکدستگاه پرس سر سیم برقی

رایگان

توضیحات

140150920000506014

140250460000153731
شعبه 3 اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان كرمانشاه

1402/09/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده مرحله اول

درخصوص پرونده اجرائی 0101194صادره از شعبه سوم شورای حل اختلاف کرمانشاه مستقر در میدان جمهوری اسلامی خیابان منابع طبیعی مجتمع اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان کرمانشاه له آقای محمد رضا شهبازیان وعلیه آقای سهراب سرتیپی دایر بر محکومیت به پرداخت به مبلغ  200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از مورخه1401/2/22 لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی به مبلغ 5/432/100 ریال  و حق الوکاله وکیل  به مبلغ 16/000/000 ریال و هزینه نیم عشر دولتی به مبلغ پنج درصد محکوم به در خصوص دادنامه شماره140150390001397913 مورخه 1401/4/14صادره از شعبه 16حقوقی شورای حل اختلاف کرمانشاه واحد اجرای احکام مدنی شعبه سوم شورای حل اختلاف کرمانشاه در نظر دارد مال منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.ضمناًمورد مزایده برابر نظریه کارشناسی یکدستگاه پرس سر سیم برقی تا سایز 2.5 ( اپلیکیتور) کامل نیمه اتوماتیک (پدالی) با موتور تکفاز با توان یک اسب با حداکثر نیروی 1500 کیلوگرم که برابر نظریه کارشناسی مورخه 1402/6/6 به قیمت مبلغ 350/000/000 ریال (معادل سی و پنج میلیون تومان )ارزیابی برابر نظر کارشناس رسمی ارزیابی گردیده و مزایده برای روز یکشنبه 1402/10/10  راس ساعت 11/30 ظهر تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانندپنج روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده واقع در کرمانشاه خیابان صابونی -نبش کوچه خسرو پرویز طبقه فوقانی ساختمان آسیا غرب در کارگاه محکوم علیه بازدید به عمل آورند. مزایده در محل اجرای احکام واقع در میدان جمهوری اسلامی- خیابان منابع طبیعی ساختمان اجرای احکام شورای حل اختلاف شعبه سوم با حضور نماینده محترم دادستان برگزار میگردد.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد وبرنده مزایده مکلف است 10%بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع ورسید دریافت وباقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.ودر خصوص هزینه های عملیات مزایده فقط هزینه های که برابر تبصره 2 ماده 158 ق اام از محکوم علیه قابل وصول میباشد و مابقی هزینه ها مانند هزینه نقل و انتقال بر عهده ی برنده مزایده میباشد .

                                  مدیر شعبه سوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرمانشاه

                                                       اژدری اصل