یکدستگاه موتور دیزل مارگو هندلی سه سیلندر پلاک251

140000000

توضیحات

یکدستگاه موتور دیزل مارگو هندلی سه سیلندر پلاک251

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/02