یکدستگاه موتور دیزلی مارگو هندلی دو سیلندر پلاک 251باوضعیت موجود

110000000

توضیحات

یکدستگاه موتور دیزلی مارگو هندلی دو سیلندر پلاک 251باوضعیت موجود

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/02