یکدستگاه سواری پراید صبامدل 1386 رنگ نقره ای

680000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920002543540
شماره آگهی:
140168460000607654
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان شهریار بشماره 0100404 مورخ 8/9/1401 محکوم علیه رضا ابوالحسن پور لته جان محكوم است به ‌پــرداخت 264عدد سکه تمام بهار آزادی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له فاطمه منتظمی ونيز پرداخت مبلغ ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح در خصوص ارزیابی یکدستگاه سواری پراید صبا به شماره 482ب53ایران-30 از وسیله نقلیه در پارکینگ گمرک غرب بازدید بعمل آمد پس از بررسی های لازم نظریه کارشناسی به شرح زیر اعلام می گردد . مشخصات خودرو براساس اسناد و مدارک شماره فوق در زمان بازدید سواری پراید صبا به شماره 482ب53 ایران-30 دارای شماره موتور M13/2014565 شماره شاشی S1412286126424 مدل 1386 رنگ نقره ای چهار طرف بدنه دارای رنگ و خط و خش می باشد .تزئینات و صندلیها در حد مدل – لاستیکها فرسوده موتور روشن نگردید .از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به ارزش 680.000.000ریال معادل شصت و هشت میلیون تومان ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روزچهار شنبه مورخ 19/11/1401 از ساعت 10 الي 10:30 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.

سعید برخورداری

مدیر اول مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

19/11/1401