یکدستگاه سواری سمندتیپ کار

390000000

توضیحات

9709980200700489

140068460000514818
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

( آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول-خودرو)

شعبه اول اجرای احکام دادگاه خانواده 1 تهران در نظردارد به موجب اجرائیه شماره 0154مورخ 1397/07/24 صادره از شعبه 237طی پرونده کلاسه 975398 ج ث از اموال محکوم علیه آقای علیرضا آقاشفیعی فرزندولی اله دعوی محکوم له خانم فرشته حیدری فرزندمهدی درازاء بخشی ازمهریه زوجه وهزینه نیم عشر دولتی یکدستگاه سواری سمندتیپ کار مدل1387؛شماره پلاک 22–ت–321–22 رنگ زرد خورشیدی وشماره شاسی 50955 ؛ دنده دستی ؛ لاستیکها حدودا مستعمل حدودا40درصد سالم؛آثار زدگی بصورت جزئی روی خودرو مشاهده شد؛ که حسب نظرکارشناس محترم دادگستری 390/000/000ریال معادل  39.000.000تومان برآورد وتعیین قیمت گردیده را از طریق مزایده عمومی روز چهارشنبه مورخ 1400/11/13 ساعت 08:30 صبح الی 9 درحضورنماینده محترم دادستانی دراتاق مزایده مجتمع قضایی خانواده یک واقع در تهران- اتوبان شهید محلاتی- نبرد جنوبی جنب آتش نشانی بفروش میرسد.ضمنا هزینه پارکینگ ونقل وانتقال سند برعهده برنده مزایده میباشدوبالاترین پیشنهاد دهنده قیمت برنده مزایده محسوب خواهدشد و10درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس پرداخت مینماید وخریدار مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع الباقی ثمن مورد مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت وجه تودیعی پس ازکسرهزینهای مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهدشد.متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ظرف 5روز قبل از مزایده به شعبه ی اول اجرای احکام دادگاه خانواده یک تهران مراجعه نمایند.

دادورز شعبه اول اجرای احکام دادگاه خانواده یک تهران-کارگر

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز چهارشنبه مورخ 1400/11/13 ساعت 08:30 صبح الی 9