یکدستگاه سواری سایپا جی تی ایکس ای مدل 1383 رنگ سفید

620000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982611700169
شماره آگهی:
140168460000619422
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان کرج بشماره 9901566 مورخ 27/9/1401 محکوم علیه حامد زاهدی فرزند محمد محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 825.749.559 ریال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له پروین رحیمی ونيز پرداخت مبلغ 41.287.478ریال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح در خصوص ارزیابی یکدستگاه سواری سایپا جی تی ایکس ای به شماره 931ط85ایران16 از خودروی شماره فوق بازدید بعمل آمد دارای شماره موتور 01060057شماره شاسی S1412283436451 مدل 1383 رنگ سفید روغنی وضعیت خودرو در زمان بازدید سپر جلو و عقب و چهار طرف وسیله نقلیه دارای خط و خش زدگی و رنگ می باشد .تجهیزات و تزئینات و صندلیها در حد مدل بیمه نامه رویت نگردید .لاستیکها دارای آج حدودا 45درصد روشن نشد .قیمت پایه کارشناسی 620.000.000ریال معادل شصت و دو میلیون تومان برآورد و ارزیابی گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز یکشنبه مورخ 30/11/1401از ساعت 10الي 10:30از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.

سعید برخورداری

مدیراول مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

30/11/1401