یکدستگاه سواری دوو ماتیز

35000

توضیحات

9909982162401080

140068460000508215
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

( آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول)

شعبه  اول اجرای احکام دادگاه خانواده 1 تهران در نظردارد به موجب اجرائیه شماره 8658 مورخ 1400/08/04 صادره از شعبه 244طی پرونده کلاسه 0003100 ج ث از اموال محکوم علیه آقای پدرام رخشانی فرزند هوشنگ دعوی محکوم له خانم الهه پناهی فرزند محمدرضا درازاء بخشی ازمهریه زوجه وهزینه نیم عشر دولتی یکدستگاه سواری دوو ماتیز مدل 1381 رنگ بژمتالیک به شماره انتظامی 267و78ایران44 وشماره شاسی 54365 دنده دستی وسوخت بنزینی بااعلام لاستیک مستعمل حدودا50درصد وضعیت ظاهری : سپر جلو شکسته،خط و خش فراوان،رامعرفی نموده که حسب نظرکارشناس محترم دادگستری 350.000.000ریال معادل  35.000.000تومان برآورد وتعیین قیمت گردیده را از طریق مزایده عمومی روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 ساعت 08:00 صبح الی 08:30 درحضورنماینده محترم دادستانی دراتاق مزایده مجتمع قضایی خانواده یک واقع در تهران- اتوبان شهید محلاتی – نبرد جنوبی جنب آتش نشانی بفروش میرسد که درصورت تعطیلی رسمی وغیرمنتظره مزایده روزبعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان اعلامی برگزارخواهدشد. ضمنا هزینه پارکینگ ونقل وانتقال سند برعهده برنده مزایده میباشد(خودرو از مورخ1400/09/01در پارکینگ متوقف میباشد) وبالاترین پیشنهاد دهنده قیمت برنده مزایده محسوب خواهدشد و10درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس پرداخت مینماید وخریدار مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع الباقی ثمن مورد مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت وجه تودیعی پس ازکسرهزینهای مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهدشد.متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ظرف 5روز قبل از مزایده به شعبه ی اول اجرای احکام دادگاه خانواده یک تهران مراجعه نمایند.

دادورز شعبه ی اول اجرای احکام دادگاه خانواده یک تهران-کمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

وز یکشنبه مورخ 1400/11/10 ساعت 08:00 صبح الی 08:30