یکدستگاه خودرو سواري پراید

رایگان

توضیحات

140250920001064004

140250460000152415
شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان سرپل ذهاب

1402/09/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال  منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0200763  صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب، له خانم هاجر یاوری مجد علیه آقای خلیل عبدی  دایر بر محکومیت فروش مال ، اجرای احکام مدنی سرپل ذهاب در نظر دارد مال منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات مال مورد مزایده : یکدستگاه خودرو سواري پراید، تيپ:جي تي ايكس.اي رنگ:كرم مدل:1384 موتور:M13/1315485 شاسي:S1412284680451 متوقف در پارکینگ معراج شهرستان سرپل ذهاب با توجه به بازديد فني و تخصصي بعمل آمده خودرو مذكور داراي معايبي بدین شرح می باشد که : خودرو تمام رنگ بوده ، رنگ داراي آفتاب سوختگي مي باشد، لاستيكها فرسوده وغير قابل استفاده مي باشد، صندليها فرسوده مي باشد. لذا با توجه به وضعيت ظاهري و فني قيمت پايه خودرو مذكور در صورت داشتن اصالت و مدارك و اسناد ارزش ريالي مبلغ 750/000/000ريال معادل( هفتاد و پنج ميليون تومان) تعيين و برآورد مي گردد.  مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ  17/ 08/ 1402 کارشناسی و ارزیابی شده است و مزایده برای مورخ 12/ 10/ 1402  ساعت  9 صبح  تعیین گردیده است، طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در دادگستری شهرستان سرپل ذهاب مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود و هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد . شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده و بعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند. باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناً هزینه نقل و انتقال برعهده خریدار می باشد.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان سرپل ذهاب- فاطمه سلطانمرادی