یکدستگاه خودروی مزدا 323 مشکی مدل 1381

2200000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000631113
شماره آگهی:
140168460000622886
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

در راستای پرونده اجرایی کلاسه 0100336/ج له ارسلان فوقانی و علیه ایمان عزیزی خفری که محکوم علیه محکوم بپرداخت مبلغ 787/000/000 ریال بابت محکوم به ونیز پرداخت مبلغ 39/350/000 ریال نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت لذا در جهت وصول محکوم به ونیم عشر اجرایی نسبت به توقیف یکدستگاه خودروی مزدا 323 مشکی رنگ با شماره انتظامی 934 ط 64 ایران 20 مدل 1381 متعلق به محکوم علیه اقدام ومراتب توسط کارشناس بمبلغ 2/200/000/000 ریال ارزیابی گردید ونظریه کارشناسی مصون از اعتراض باقی مانده لذا مقرر گردید مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 ساعت 9 صبح برگزار گردد لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده را دارند میبایست در روز مزایده 10 درصد قیمت مزایده و قیمت پیشنهادی را فی المجلس همراه داشته باشند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند بعنوان برنده مزایده انتخاب وده درصد اخذ و الباقی ثمن را ظرف مهلت یکماه به صندوق دادگستری واریز نمایند در غیر اینصورت ده درصد واریزی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد////

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/19