یکدستگاه اپارتمان 56 متری خیابان بریانک

18000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920005577273
شماره آگهی:
140168460000564421
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 0101120 ج ش و دادنامه صادره از شعبه186 دادگاه عمومی تهران خواهان اقای اتیلا حسن نژاد خواندگان اقای فرامرز حسن نژاد و اقای کیومرث حسن نژاد اذر ایوریق دایر بر فروش شش دانگ یکدستگاه اپارتمان به پلاک ثبتی 107743 فرعی از 2426 مفروز و مجزی از 107479 بخش 10 تهران به ادرس تهران خ بریانک بعد از جوهری کوچه راکی بن بست باقری پلاک 6 طبقه سوم واحد 6 و تقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 11 مورخ 1401/10/25 در محل اجرای احکام متمرکز مجتمع قضائی شهید مطهری یافت اباد واقع در طبقه 3 از طریق مزایده از قیمت 18/000/000/000 ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت چک بانکی تضمینی به نام خریدار یا واریز به حساب سپرده دادگستری مجتمع قضائی شهید مطهری یافت اباد به شماره 520170000002171299017001 نزد بانک ملی ایران کد 1521 یافت اباد به نام خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار مزایده است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است ملک فوق به متراز 56/86 متر مربع در سمت غربی طبقه 3 بانضمام انباری مسکونی قطعه 7 تفکیکی به مساحت 2/43 متر مربع واقع در سمت غربی همکف بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه 3 تفکیکی به مساحت 11 متر مربع واقع در شمال شرقی همکف قرار دارد واحد فوق در یک ساختمان 5 طبقه مسکونی که از طبقه اول تا چهارم در هر طبقه 2 واحد بنا شده و در مجموع 8 واحد مسکونی است اپارتمان در طبقه سوم دارای پذیرائی یک اتاق خواب با یک سرویس بهداشتی یک دستگاه دستشوئی حمام فرش کف سالن و اشپزخانه اپن کولر گازی به همراه رایاتور میباشد که با شرایط موجود به قیمت 18/000/000/000 ریال ارزیابی گردید

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25