یکدستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت تقریبی 80/94

6000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809987785402672
شماره آگهی:
140191460000527640
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش صفادشت
تاریخ صدور:
1401/10/08
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده ( نوبت اول)

در پرونده کلاسه فوق الذکر اجرا ، محکوم علیه مسکن مهر شماره 73 مسجد 14 معصوم محکوم است به پرداخت 1/868/731/399 ریال بابت اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی در حق محکوم له علی اکبر جنگروی با وکالت سید عباس حسینی اسلام و پرداخت مبلغ 93/436/569 ریال بابت هزینه های اجرایی در حق صندوق دولت که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی مقرر شد در روز شنبه تاریخ 1401/10/24 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش صفادشت واقع در بلوار اصلی صفادشت ضلع شمالی میدان نبی اکرم (ص) اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا طالبین می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع و هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده با در دست داشتن کارت ملی و کارت عابر بانک در مراسم مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس از طریق دستگاه کارتخوان موجود در دادگاه به حساب سپرده موقت دادگستری ملارد از خریدار اخذ و الباقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هر گونه اعتراض از خریدار اخذ و کلیه اموال به وی تحویل خواهد شد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر که بیش از یکماه نخواهد بود بقیه بهای اموال را نپردازد کل سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . اموال توقیفی غیر منقول به شرح ذیل می باشد:

یکدستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت تقریبی 80/94 متر مربع در طبقه اول سمت جنوب شرقی جزئی از یک ساختمان 4 طبقه بلوک 210 مسکن مهر صفادشت فاز 4 خ شقایق دوم غربی واحد 3 بصورت قولنامه ای فاقد سند تفکیکی در مجموع 12 واحدی ، بتون آرمه ، نما اندود سیمانی تگرگی ، دارای انشعابات برق و گاز مستقل و اب مشاعی ، دو خوابه و کف سالن سرامیک و کف خوابها موزائیک و نقاشی و دارای بالکن و کابینت اشپرخانه ام دی اف دارای گاز رومیزی و کولر ابی و گرمایش پکیج اما بدون دستگاه پکیج و دارای رادیاتور های داخلی و حفاظ درب اکاردئونی و کمد دیواری که در حال حاضر تخلیه میباشد دارای پارکینگ و انباری اختصاصی و بدون کارت قسط . نواقص شامل : عدم اجرای اسانسور ، قسمتی از مشاعات دچار نواقص سیم کشی و قسمتی از سقف در مجاورت اسانسور دچار حریق شده است و قسمتی از کف پارکینگ کنده کاری شده و واحد مذکور فاقد درب تراس است.

با عنایت به مراتب فوق و در صورتیکه معارض وجود نداشته باشد و صرف نظر از احراز اصالت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و نوعیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و فارغ از موارد بازداشتی و منع نقل و انتقال و فارغ از هرگونه دیون احتمالی و رهنی و بازداشتی و با توجه به موقعیت مکانی و دسترسیها و قدمت سال ساخت و مجتمع مسکونی و سایر فاکتورهای تاثیر گذار در ارزیابی ارزش ششدانگ به مبلغ 6/000/000/000 ریال معادل ششصد میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد لذا میزانی که بفروش میرسد 26/5 متر مربع بصورت مشاعی از یکدستگاه واحد اپارتمان موصوف و با کلیه شرایط فوق میباشد که ارزش آن و مبلغ پایه مزایده 1/964/418/076 ریال بر آورد و اعلام میگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/24