یکدستگاه اپارتمان شهريار، فاز يك انديشه

7720000000

توضیحات

شماره پرونده:
9209980227200597
شماره آگهی:
140191460000544616
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول

بموجب نیابت واصله ازاجرای احکام مدنی شعبه 12 دادگاه عمومي شهید بهشتی تهران به سود ايرج رياحي نظري با وکالت خانم کیاناز ریاحی نظری عليه سيدمجيد اشرفي سعادت با وکالت آقای سيدعباس سيدي بخواسته مبلغ 1034/64دلار بابت يک فقره چک و پرداخت مبلغ 10000دلار بابت وجه رسيد بابت محکوم به و نيم عشردولتي (2171291343008) ونیز پرداخت مبلغ 1/219/829/824 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه محکومیت چک وفاکتور وخسارت دادرسی که با توجه به معرفی پلاک ثبتی 18009 فرعي از46 اصلی به عنوان مال وتقاضای فروش آن جهت استیفای محکوم به وارجاع امر به کارشناس جهت ارزیابی از پلاک موردنظرواظهارنظرکارشناس منتخب مذکوربمساحت48/23مترمربع بمبلغ 772 ميليون تومان مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از ابلاغ نظر کارشناس ومصون ماندن از اعتراض مقرر گردید روز پنجشنبه مورخ 1401/11/06 ساعت10صبح از طریق شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار به فروش رسد ،لذا طالبین میتوانند درصورت تمایل با داشتن مبلغ ده درصد از پایه کارشناسی بصورت چک تضمین شده بانک ملی در مزایده شرکت ومال از قیمت پایه کارشناسی به میزان مبلغ محکوم به، به فروش خواهد رسیدکه پس از مشخص شدن برنده مزایده وی میبایست مبلغ ده درصد از قیمت فروش را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری شهریار واریز نماید وخریدار(برنده مزایده ) مالک به میزان مجموع مبلغ محکوم به از پلاک مذکور خواهد شد که پس از عدم اعتراض ظرف مهلت قانونی وواریز کل مبلغ مورد مزایده وتایید دادگاه محترم مقدمات نقل وانتقال بنام برنده مزایده معمول خواهد شد .آپارتمان‌مسكوني موردنظرواقع در نشاني : شهريار، فاز يك انديشه، شهرك مريم، نبش لاله 6، پلاك 3، طبقه دوم، واحد 9 مشخصات و سوابق ثبتي : براساس تصوير سند مالكيت تك برگ با شماره سريال 850253 ج 98 ششدانگ عرصه و اعيان به شماره پلاك ثبتي فرعي 18009 از اصلي 46 مفروز و مجزي از 17860 قطعه 23، با وضعيت خاص طلق، آپارتمان مسكوني به مساحت 48.23 مترمربع مربع كه طي سند مالكيت ابرازي به تاريخ ثبت 1399.02.29 بنام آقاي سيد مجيد اشرفي سعادت فرزند ميرحبيب به شماره ملي 0054221722 مي‌باشد .آپارتمان‌مسكوني به‌مساحت 48.23 واقع در سمت غربي طبقه دو كه 1.40 مترمربع آن بالكن است. بانضمام پاركينگ مسكوني قطعه 9 تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در ست مركزي زيرزمين يك، بانضمام انباري مسكوني قطعه پانزده تفكيكي به مساحت 1.45 مترمربع واقع در سمت مركزي همكف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن مي‌باشد- وضعيت موجود:آپارتمان مورد ارزيابي در طبقه دوم ساختماني با 3 طبقه روي همكف و 24 واحد مسكوني، داراي پاركينگ، انباري و و است. داراي سيستم گرمايش پكيج و سرمايش كولر آبي است. نماي ساختمان سنگ و اسكلت آن بتني است. داراي انشعابات آب مشترك و برق و گاز اختصاصي است. داراي بالكن، يك اتاق خواب، آشپزخانه اُپن با كابينت MDF و سرويس بهداشتي ايراني است. پنجره‌هاي ساختمان فلزي، پوشش كف پذيرايي و اتاق‌ها سراميك و ديوارها داراي پوشش اندود گچ و رنگ است. پوشش كف و ديوار راه‌پله‌ها سنگ است . ضمنا” چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل باشد مزایده فردای آن روز برگزار خواهد شد.

دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم – نادر توكلي

استان تهران – شهرستان شهريار – بلوار امام خميني – شهرك اداري – دادگستري شهرستان شهريار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/06