یکدستگاه اپارتمان به مساحت 52 متر

9500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980231401275
شماره آگهی:
140168460000568133
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

درخصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 0100498 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی تهران فی مابین محکوم له احمد قهرمانیو علیه حسین محرابی که محکوم علیه به موجب اجرائیه به شماره 836-1400 مورخ 1400/12/24 محکوم است به پرداخت مبلغ 350/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 10/500/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت که محکوم له درراستای وصول مطالبات مبادرت : توقیف ملک محکوم علیه به پلاک ثبتی 138/58477 بخش 12 ناحه 2 به مساحت 52 متر مربع واقع در طبقه دوم به آدرس: تهران شهرک رصویه خ امام خمینی نبش کوچه مطهری شرقی پلاک 52 واحد 5 روی همکف رانموده و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است ملک موصوف مسکونی که 1/50 متر مربع آن بالکن مسقف و 5/70 متر مربع آن پیش رفتگی به فضای خیابان به انضمام پارکینگ شماره 2 به مساحت 12/50 متر مربع در زیرزمین و انباری مشاره 4 به مساحت 1 متر مربع در زیرزمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون …. آپارتمان های می باشد واحد در ساختمانی 2نبش جنوبی و پنج طبقه و زیرزمین مجموعاً 8 واحد هر طبقه 2 واحد بانمای سنگ و قدمت بیش از 18 سال دارای یک اتاق خواب کممد دیواری سرویس حمام و سرویس بهداشتی ایرانی و روشویی با دسترسی به بالکن در جنوب هال و آشپزخانه اپن با کابینت و سینک کف سرامیک دیوار گچ و دیوار آشپزخانه کاشی دارای انشعاب برق و گاز و آب مشترک می باشد که با توجه به مراتب فوق بدون لحاظ هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و به شرط بلامعارض بودن و قابلیت انتقال ارزش ششدانگ پلاک ثبتی موصوف ( آپارتمان مسکونی به صورت تخلیه ) به مبلغ 9/500/000/000 ریال ارزیابی و مقرر شد در روز شنبه مورخ 1401/11/1از ساعت 9 الی9/15 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در : تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد . چنانچه برنده مزایده به هردیلی در زمان بهای مزایده ار نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/1