یکدستگاه آپارتمان

46000000000

توضیحات

140001920001863184

140001460000150103
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

 

آگهی مزایده اموال منقول –نوبت اول

بموجب پرونده کلاسه0000966 از شعبه  20دادگاه  عمومی وحقوقی  کرج  له  :  سپیده علمی علیه  :  رامین قیدرمحکوم علیه محکوم است به پرداخت 8/000/000/000  ریال در حق محکوم له و مبلغ 5درصد عشر دولتی با توجه به اینکه اجراییه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرایی اموال منقول متعلق به نامبرده از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده است در مورخ1400/11/06ازساعت 9الی10صبح در محل اجرای احکام مدنی از طریق مزایده  نسبت به 12/52 صدم سهم از شش دانگ به فروش میرسد  . مزایده از قیمت46/000/000/000ریال  طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.چنانجه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعددر  همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:احتراما بازگشت به نامه شماره بایگانی پرونده 0000966 مورخ 1400/10/15 در خصوص ارزیابی پلاک ثبتی 170/33472  به ملک تعرفه شده به نشانی کرج –مهرشهر- بلوار شهرداری – خیابان 209- پلاک 159- طبقه 1- واحد 1 مراجعه و بازدید لازم به عمل آمده ضمن بررسی اسناد و مدارک و مطالعات میدانی و اخذ توضیحات اینک گزارش مربوطه به شرح ذیل تقدیم میگردد.

وضعیت ثبتی: مطابق کپی سند ارائه شده مورد کارشناسی عبارت است عرصه و اعیان ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره 33472 فرعی از 170 اصلی قطعه 2 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 4459 فرعی از اصلی مذکور ناحیه سری دفتر چهار بخش ندارد حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه سه ستان البرز به مساحت 155/13  متر مربع واقع در سمت شمال شرقی طبقه 1 که 4/5  متر مربع آن بالکن مسقف است بانضمام انباری قطعه 1 تفکیکی به مساحت 3/44  متر مربع واقع در همکف بانضمام پارکینگ قطعه 1 تفکیکی به مساحت 11/00  متر مربع واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن و سند مذکور به شماره سریال 22422 سری ب 95 و مطابق با برداشت یکی از نقاط UTM  به شرح عرض جغرافیایی N=3961698  و طول جغرافیایی E=490741  میباشد.وضعیت موجود :آپارتمان مورد نظر تعرفه شده به نشانی مذکور دارای یک ساختمان 4 طبقه شمالی که از سمت جنوب به گذر دارای دسترسی میباشد طبقات همکف انباری و پارکینگ و موتورخانه و سرایداری و سه طبقه روی آن هر طبقه 4  واحد  دارای  راه  پله و آسانسور می  باشد  واحد  مسکونی  مذکور  در  طبقه  اول  سمت  شمال  شرقی  می  باشد .آپارتمان  پلاک  ثبتی  مذکور با  سازه  اسکلت  بتنی  سقف  تیرچه  و بلوک  نما  سنگ  دارای  پذیرایی  با  پوشش  دسوار  کاغذ  دیواری  کف  سرامیک  و پوشش  سقف  گچ  و رنگ  و سه  اتاق خواب  با پوشش  دیوار  کاغذ  دیواری  پوشش  سقف  گچ  و رنگ  و آشپزخانه  باز  دارای  کابینت  ام دی  اف  و دیوار  آن  تماماً  کاشی  و کف  نیز  سرامیک  با  سرویس  بهداشتی  مجزا  و پوشش  دیوار  راه  پله  تا  زیر  سقف  گچ  سیستم  درب  باز  کن  آیفون  تصویری  می  باشد  همچنین  دارای  انشعابات  آب  و گاز  مشترک  و برق صاصی  و دارای  سیستم  گرمایش  موتورخانه  ورادیاتور  و سیستم  سرمایش  کولر آبی  دایر می  باشد  نظریه کارشناسی  : 

با عنایت به  مراتب  مشروحه فوق  و تحقیقات  به  عمل  آمده  به  استحضار  میر ساند  نظر  به  مستندات  ابرازی  از  سوی  مالک پلاک  ثبتی  فوق  موقعیت  ملک  تعرفه  شده  با  سند  مذکور  تطبیق  دارد با توجه  به  عوامل  موثر  در  موضوع  از جمله  موقعیت  ملک  و قدمت    کبفیت  بنای  احداثی  و مساحت  و همچنین بدون  در نظر  گرفتن  هر  گونه  بدهی  به  اشخاص  حقیقی  و حقوقی  و بانکها  و  موسسات  مالی واعتباری  و  دارایی  و  شهرداری    غیره  …. و در  صورت  قابل  انتقال  بودن  در  دفتر  اسناد  رسمی  به  نظر  اینجانب  ارزش  ششدانگ  زمین و بنای  احداثی  مذکور  برابر  با  46/000/000/000  ریال  ارزیابی  واعلام میگردد  .

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ1400/11/06ازساعت 9الی10صبح