یکدستگاه آپارتمان مسکونی یافت آباد

10000000000

توضیحات

9509980298900353

140068460000510296
شعبه 3 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 18 تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول – نوبت اول

در پرونده کلاسه 970778 دایره نظارت بر زندان اوین، معاون محترم دادستان در امور نظارت بر زندانها دستور ضبط پلاک ثبتی شماره 32943 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 12 تهران که به نام آقای علی سلیمانی فرزند سیروس به ثبت رسیده است را صادر نموده و مقرر است در روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل دایره نظارت بر زندان اوین واقع در انتهای اتوبان یادگار امام، محله اوین، خیابان شهید اعرابی، درب ملاقات زندان اوین از طریق مزایده حضوری به فروش رسد.

مزایده از قیمت های ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل شروع و ملک به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد و پرداخت نماید منتقل خواهد شد. همچنین این اجرا می تواند فی المجلس ده درصد از قیمت پیشنهادی را از برنده مزایده اخذ و به حساب تمرکز وجوه سپرده دادسرای ناحیه 2 تهران (سعادت آباد) با شماره 2171299020009 نزد بانک ملی شعبه علامه طباطبایی واریز نماید و خریدار مکلف است باقیمانده ثمن مزایده را حداکثر ظرف مدت یکماه پرداخت نموده تا پس از آن نسبت به انتقال ملک به نام وی اقدامات لازم معمول گردد والا بدواً سپرده واریزی پس از کسر هزینه های انجام شده به نفع دولت ضبط می گردد.

نشانی ملک: تهران- یافت آباد- شهرک ولیعصر- 20 متری حیدری جنوبی- نبش کوچه اسدی- پلاک 159- طبقه 4

 

مشخصات ثبتی مورد کارشناسی:

 

      مورد کارشناسی بر اساس سند مالکیت ابرازی، عبارت است از ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان مسکونی با پلاک ثبتی 32943 فرعی از 3 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 61315 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 17 تفکیکی به مساحت شصت و یک متر و هفتاد و چهار دسیمتر مربع (61.74) واقع در قسمت شمالغربی طبقه چهار، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن، که با سند مالکیت به شماره چاپی 385594 به نام آقای حسین گلی زاده ثبت و صادر گردیده است، که نهایتاً در مورخ 1399/05/20 طی سند به شماره 129879 به آقای علی سلیمانی واگذار گردیده است.

مشخصات اعیانی و شرایط ملک مورد کارشناسی:

بلوک ساختمانی مربوط به این آپارتمان، ساختمانی است حدوداً 21 ساله از نوع اسکلت بتنی که در یک قطعه زمین دونبش قرار دارد. این ساختمان شامل 5 طبقه بوده که زیرزمین شامل انباری و پارکینگ و همکف آن واحدهای تجاری و در سایر طبقات در هر طبقه 4 واحد مسکونی میباشد. که در مجموع در این ساختمان شانزده واحد مسکونی میباشد. آپارتمان مورد بحث در قسمت شمال غرب طبقه چهارم این ساختمان واقع می باشد و دارای یک اتاق خواب، هال و نشیمن، آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی میباشد. جنش کف آپارتمان از سرامیک و دیوارهای آن اندود گچ و خاک و سفیدکاری و نقاشی بوده و در آشپزخانه دارای کابینت می باشد. نمای بیرونی این ساختمان از سنگ بوده و همچنین این واحد مسکونی دارای انشعاب و کنتور برق تک فاز مجزا و انشعاب گاز و انشعاب آب مشترک با سایر واحدها میباشد. گرمایش این ساختمان توسط شوفاژ و موتورخانه و سرمایش آن توسط کولر آبی تأمین می گردد. ضمناً در حال حاضر این ملک در اجاره میباشد و ساختمان مورد نظر دارای آسانسور میباشد.

نظریه ارزیابی:

با عنایت به مراتب اشاره شده فوق و موقعیت مکانی و همچنین مساحت و کیفیت ساختمان موجود در این ملک با لحاظ جمیع عوامل موثر، در حال حاضر ارزش ششدانگ عرصه و اعیان این آپارتمان بصورت تخلیه و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد به عنوان پایه مزایده به مبلغ 10/000/000/000 (ده میلیارد ریال) معادل یک میلیارد تومان ارزیابی و اعلام می گردد.

متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به دایره نظارت بر زندان اوین مراجعه تا موجبات بازدید از ملک فراهم گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

در روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 از ساعت 10 الی 11 صبح