یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول به مساحت47/65 متر

1950000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980228700164
شماره آگهی:
140168460000608239
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/11/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

شعبه 27 اجرای احکام مجتمع قضایی شهید مدنی

خواهان:اعظم مهاجری خواندگان :آقای علی مهاجری و شهناز مهاجری و معصومه مهاجری شماره پرونده اجرایی0102933

موضوع قرار کارشناسی: تقسیم ترکه مزایده فروش ملک ارزشیابی ششدانگ آپارتمان پلاک ثبتی 18/2140 بخش4 تهران

شرح اقدامات:

احتراما حسب دستور آن مقام محترم قضایی جهت انجام قرار کارشناسی پرونده اجرائی 0100176 با موضوع فوق الذکر در معیت احدی از خواندگان از موقعیت اپارتمان مورد ارزیابی در ادرس:تهران کارگر جنوبی پایین تر از چهارراه لشکر ک نیکو نام ،پلاک5 آپارتمان واقع در طبقه اول به شرح ذیل تقدیم می گردد.

1-از نظر مشخصات ثبتی:

طبق مندرجات تصویر سند مالکیت تک برگی ارئه شده توسط احدی از خواندگان ،مورد ارزیابی شامل یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول به مساحت47/65 متر مربع که مقدار 30/1 متر مربع ان بالکن است قطعه 2 تفکیکی با پلاک ثبتی 18 فرعی از2140 اصلی مفروز از پلاک 1 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 4 تهران بانضمام انباری قطعه2 تفکیکی به مساحت95/1 مترمربع و با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات می باشد .لازم به ذکر است که آخرین وضعیت مالکیتی و محدودیت های احتمالی بر اساس استعلام جریان کامل ثبتی اپارتمان مزبور از اداره ثبت مربوطه می باشد.

2-ازنظر معاینه محلی:

طبق معاینه محلی انجام شده ،مورد ارزیابی یکدستگاه آپارتمان مسکونی حدود20 سال ساخت به مساحت47/65 متر مربع واقع در طبقه اول یک ساختمان مسکونی می باشد که ساختمان اصلی بصورت شمالی ساز با اسکلت فلزی و نمای سنگ در 5 طبقه احداث گردیده ،به نحوی که طبقه زیرزمین به صورت فضای پارکینگ و انباری بوده و در طبقات همکف الی سوم به صورت تک واحده در کل دارای 4 دستگاه اپارتمان مسکونی بوده ساختمان مزبور فاقد اسانسور می باشد .همچنین فضای داخلی اپارتمان مورد ارزیابی با کاربری مسکونی دارای یک هال پذیرایی و دو اتاق خواب، اشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف ،دارای یک حمام و یک سرویس ایرانی دارای کفپوش سرامیک و دیوارهای نقاشی شده و دارای سیستم گرمایش بخاری و ابگرمکن و سرمایش کولر ابی و دارای پنجره ه های فولادی و دربهای اچ دی اف و دارای آیفون صوتی و دارای یک تراس ودارای انشعاب برق مستقل و انشعاب آب و گاز اشتراکی بوده و دارای یک باب انباری فاقد پارکینگ می باشد.

با توجه به مطالب فوق ، نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد.

نظریه کارشناسی:

با توجه به قیمت روز املاک مشابه ودر حال نقل و انتقال در موقعیت مکانی اپارتمان مورد نظر با پلاک ثبتی18/2140 بخش4 تهران با مساحت47/65 متر مربع و با توجه به کاربری مسکونی ،کیفیت و قدمت ساخت و امکانات مربوطه ،ارزش پایه ششدانگ اپارتمان مورد ارزیابی با کلیه منضمات و صرفنظر از بدهی های احتمالی به اشخاص قیقی و حقوقی و در صورت اصالت اسناد و امکان انتقال و تحویل به غیر در کل برابر یک میلیارد و نهصدوپنجاه میلیون تومان (1/950/000/000 تومان ) ارزیابی می گردد.

مزایده درتاریخ 1401/11/18 از ساعت 14 الی 13/30 در دفتر اجرای احکام شعبه 27 دادگاه شهید مدنی واقع در : خیابان کریمخان زند اول ایرانشهر شمالی نبش کوچه ملکیان مجتمع قضائی شهید مدنی تهران ، شرکت کنندگاه در مزایده وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی میبایستی ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده 2171299079005 کد 168 شعبه کریم خان زند واریز نموده، و قبض انرا به قسمت اجرا تسلیم و الباقی ثمن مزایده را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده باید پرداخت نماید در غیر این صورت ده درصد دریافتی بنفع دولت ضبط خواهد شد . اجرای احکام مدنی شعبه 27 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی شهید مدنی

استان تهران-شهرستان تهران – تهران-خيابان ايرانشهر شمالي-نرسيده به پل كريمخان-نبش كوچه ملكيان- مجتمع قضائي شهيد مدني تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/18