یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در شمال طبقه سوم به مساحت 133 متر

90000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001503976
شماره آگهی:
140168460000571249
شعبه صادر کننده:
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/01054/123 ج از شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران – دادنامه 14001474مورخ 1401/5/28-محکوم له خانم شیده محمدی فرزند حمید با وکالت خانم حانیه حبیبیانی -محکوم علیهم خانم وآقا- رخساره و علیرضا شهرت هردو محمدی – دادسرای ناحیه 25 ویژه امور سرپرستی -موضوع دستور فروش 6دانگ پلاک ثبتی 43/5179بخش 11تهران -به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

موضوع قرار کارشناسی ارزیابی ششدانگ اپارتمان پلاک ثبتی 5179 فرعی از 43 اصلی بخش 11 تهران

شرح اقدامات

احتراما حسب دستور آن مقام محترم قضایی جهت انجام قرارکارشناسی پرونده کلاسه اجرایی ۰۱۰۱۰۵۴ با موضوع فوق الذکر از موقعیت آپارتمان مورد ارزیابی در آدرس تهران، میدان هروی خیابان آزادی خیابان افتخاریان کوچه مریم پلاک۳ آپارتمان واقع در شمال طبقه سوم واحد ۱۰معاینه محلی انجام و لذا موارد به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد

1 از نظر مشخصات ثبتی

طبق مندرجات تصویر سند تک برگی مشاعی ارائه شده توسط خواهان مورد ارزیابی شامل یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در شمال طبقه سوم به مساحت 133 متر و 9 دسی مترمربع قطعه۱۰تفکیکی با پلاک ثبتی۵۱۷۹فرعی از ۴۳ اصلی مفروز از پلاک ۷۷۴فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش۱۱تهران بانضمام پارکینگ قطعه به مساحت 10 متر و 80 دسی متر مربع واقع در طبقه زیرزمین۱ و بانضمام انباری قطعه ۱۴به مساحت 3 متر و 44 دسی متر مربع واقع در طبقه زیرزمین۱ و با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات می باشد که آخرین

وضعیت مالکیتی و محدودیت های احتمالی براساس استعلام جریان کامل ثبتی آپارتمان مزبور از اداره ثبت قلهک تهران می باشد

2 از نظر معاینه محلی

طبق معاینه محلی انجام شده مورد ارزیابی شامل یکدستگاه آپارتمان مسکونی حدود ۲۰سال ساخت به مساحت 133 متر و 9 دسی متر مربع واقع در شمال طبقه سوم یک ساختمان مسکونی می باشد که ساختمان اصلی بصورت شمالی ساز با اسکلت فلزی و نمای سنگ در طبقه احداث گردیده بنحویکه طبقه زیرزمین بصورت فضای پارکینگ و انباری و تاسیسات بوده و در طبقات همکف الی چهارم بصورت سه واحده درکل دارای ۱۵دستگاه آپارتمان مسکونی بوده و ساختمان مزبور دارای یکدستگاه آسانسور می باشد

همچنین فضای داخلی آپارتمان مورد ارزیابی با کاربری مسکونی دارای یک هال پذیرایی سه اتاق خواب آشپزخانه اپن با کابینت mdf دارای دو حمام و یک سرویس بهداشتی ایرانی و یک سرویس بهداشتی فرنگی بوده و دارای کفپوش سنگ و دیوارهای نقاشی و کاغذ دیواری شده و دارای سیستم گرمایش موتورخانه و رادیاتور و شومینه و سرمایش کولرآبی و دارای پنجره های فولادی و دربهای اچ دی اف دارای آیفون تصویری و دارای انشعاب برق مستقل و انشعاب آب وگاز اشتراکی و دارای آسانسور و دارای یکباب انباری و دارای یکواحد پارکینگ بوده و در شرایط روز معاینه حسب الاظهار در سکونت احدی از مالکین عنوان گردید

باتوجه به مطالب فوق الذکر نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد

نظریه کارشناسی

باتوجه به قیمت روز املاک مشابه و درحال نقل و انتقال در موقعیت مکانی آپارتمان مورد نظر با پلاک ثبتی۵۱۷۹فرعی از ۴۳ اصلی بخش۱۱ تهران با مساحت 133 متر و 9 دسی مترمربع باتوجه به کاربری مسکونی کیفیت و قدمت ساخت و امکانات مربوطه ارزش ششدانگ آپارتمان مورد ارزیابی باکلیه منضمات و صرفنظر از بدهی های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و درصورت و امکان انتقال به غیر درکل برابر نه میلیارد تومان9000000000 تومان ارزیابی می گردد

تاریخ مزایده 1401/11/11 ساعت 9 الی 9/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/11