یکدستگاه آپارتمان مسکونی نظام اباد

11350000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000694190
شماره آگهی:
140168460000556624
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول – دستور فروش ملک مشاع :

باسمه تعالی

نظر به این که طی دادنامه صادره ی شماره ی 140168390004110772 مورخه ی 1401/03/30 صادره از شعبه 87 دادگاه حقوقی تهران خواهان ها : زبیده جلالی ، تهمینه جعفری و محمد علی جعفری به طرفیت خواندگان : قدم خیر جعفری و بهناز جعفری به خواسته فروش ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی112 فرعی از 6713 اصلی واقع در بخش 02 ثبتی تهران (یکدستگاه آپارتمان مسکونی) که در این راستا ملک به شماره پلاک شماره ثبتی مذکور از طریق ارجاع امر به کارشناس مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته که مراتب ارزیابی کارشناسی به شرح ذیل است: «1- قراركارشناسي: ارزيابي ششدانگ ملك بشماره 112 فرعي از 6713 اصلي، بخش 2 ثبتي تهران
2- آدرس و موقعيت ملك: تهران، نظام آباد، خيابان شهيد مدني، چهارراه گلچين، خيابان شهيد بخشي فرد، كوچه گل احمدي، پلاك 5
 احتراماً باستحضار ميرساند اينجانب كارشناس منتخب با مراجعه به آن شعبه محترم و مطالعه مدارك و مستندات مضبوط در پرونده و اخذ رونوشت آنها و اطلاع از مفاد قرار صادره در خصوص ارزيابي پلاك ثبتي 112 فرعي از 6713 اصلي بخش 2 ثبتي تهران،
3- مدارك و مستندات موجود در پرونده:
1-3): مطابق مندرجات نامه شماره 140185601025014633 مورخ 1401.05.12 و نامه شماره 140185601025019700 مورخ 1401.06.19 اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك نارمك تهران بيان ميدارد كه ششدانگ يكدستگاه آپارتمان نوع ملك طلق به پلاك ثبتي 112 فرعي از 6713 اصلي مفروز و مجزا شده از 110 فرعي از اصلي مذكور قطعه 3 در طبقه 2 واقع در بخش 2 ناحيه … حوزه ثبت ملك نارمك تهران استان تهران بمساحت 40.43 مترمربع
مشخصات مالكيت:
مالكيت بهناز جعفري فرزند محمد علي با جز سهم 1 از كل سهم 6 بعنوان مالك يك دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 107877 تاريخ 1371.10.02 موضوع سند مالكيت اصلي بشماره چاپي 857476 سري سال كه در صفحه 57 دفتر املاك جلد 1307 ذيل شماره 195444 ثبت گرديده است.
مالكيت قدم خير جعفري فرزند محمد علي با جز سهم 1 از كل سهم 6 بعنوان مالك يك دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 107877 تاريخ 1371.10.02 موضوع سند مالكيت اصلي بشماره چاپي 857477 سري سال كه در صفحه 57 دفتر املاك جلد 1307 ذيل شماره 195446 ثبت گرديده است.
مالكيت بهزاد جعفري فرزند محمد علي با جز سهم 4 از كل سهم 6 بعنوان مالك چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 107877 تاريخ 1371.10.02 موضوع سند مالكيت اصلي بشماره چاپي 857475 سري سال كه در صفحه 401 دفتر املاك جلد 127 ذيل شماره 195446 ثبت گرديده است.
محدوديت: ندارد.
4- مشخصات ملك:
ساختمان مادر با كد نوسازي 11018.015 در سمت شمال گذر ( كوچه گل احمدي ) قرار دارد، اعيان در سمت شمال عرصه و حياط در سمت جنوب عرصه با نماي سنگ احداث شده و درب ورودي ملك از گذر جنوبي ( كوچه گل احمدي ) تعبيه گرديده است. 

در حال حاضر خانم قدم خیر جعفری مالک یک دانگ مشاع در ملک سکونت دارد و ملک مستاجر ندارد
5- نظر كارشناسي:
با ملحوظ داشتن مطالب فوق الذكر و با عنايت به تحقيقات ميداني، موقعيت استقرار و مساحت آپارتمان و طبقه وقوع و بدون احتساب هر گونه ديون و بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بانكها، امور مالياتي و شهرداري و فارغ از هر گونه احراز مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي و حقوقي و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارك ارائه شده و صرفنظر از هر گونه جابجايي، تداخل و تعارضات ثبتي و لغزيدگي و در صورتيكه طبق قوانين جاري كشور، ساير مسائل، سوابق ثبتي، حقوقي و شرعي مرتبط منعي جهت نقل و انتقال قطعي سند مالكيت ملك مورد ارزيابي نداشته و بلامعارض باشد، ارزش ششدانگ يكدستگاه آپارتمان بشماره پلاك ثبتي 112 فرعي از 6713 اصلي بخش 2 ثبتي تهران بمساحت 40.43 مترمربع بشرح موصوف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن بمبلغ 11.350.000.000 ريال معادل يك ميليارد و يكصد و سي و پنج ميليون تومان برآورد و اعلام ميگردد.» لهذا مقرر گردید جهت اجرای حکم مزبور در روز شنبه مورخ 1401/10/24 راس ساعت 09:30 صبح از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران میدان شیخ بهایی خیابان شیخ بهائی انتهای کوچه 12 متری اول اتاق مزایده واقع در طبقه اول مجتمع قضائی شهید صدر به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی ( نقدا ویا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر )را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .متقاضیان شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از ملک موصوف بازدید بعمل آورند .ضمنا کلیه هزینه های مربوط به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار یا برنده مزایده می باشد واین اجرای احکام هیچگونه مسئولیتی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد وتحویل مستلزم تقدیم دادخواست می باشد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/24