یکدستگاه آپارتمان مسکونی طبقه چهارم به مساحت 138 متر

90000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980014500889
شماره آگهی:
140168460000610029
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/11/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 145 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0000254 له نعیمه محبی نژاد علیه رضا صارمی جویباری ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 4/973/125/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ248/656/250 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک شامل یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 1512/1 متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، خیابان فرمانیه، قبل از خیابان وطن پور، خیابان جباریان، کوچه 15 پلاک 1 واحد 9 می باشد. مشخصات ثبتی: ششدانگ یکدستگاه آپارتمان شرق طبقه چهارم به مساحت 138 متر و 53 دسمیتر مربع که 3 متر و 11 دسیمتر مربع آن بالکن است قطعه 9 تفککی پلاک یک فرعی از 1512 اصلی واقع در دزاشیب بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ به مساحت دوازده و نیم متر مربع قطعه 10 تفکیکی با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سای مشترکات. مشخصات ظاهری آپارتمان در شرق طبقه چهارم و آخرین طبقه مسکونی یک ساختمان شمالی با عمر حدود 25 سال واقع است. کل ساختمان شامل 10 واحد مسکونی، مشاعات در پنج طبقه مسکونی و یک طبقه مشاعات است. آسانسور دارد شامل یک سرویس بهداشتی مجاور درب سالن پذیرایی مشرف به فضای نورگیر مشاعی، آشپزخانه و سه اتا خواب و سرویس توالت و حمام است. پوشش غالب کف لمینت و پوشش غالب دیوار گچ و رنگ است. سه اتاق مشرف به فضای حیاط مشاعی است. آپارتمان شرقی دارای بالکن است. سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش رادیاتور و شومینه است. کابینت ام دی اف با گاز رومیزی و هود و فرگاز دارد. طبق سند پارکینگ دارد. انباری ندارد. آپارتمان در اختیار مالک کل سند مشاهده شد. نظر کارشناسی: مستقل از مالکیت حسب پارامتر موثر قیمت ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان پلاک 1/1512 به مساحت 138/59 متر مربع با پارکینگ و سایر اختیارات در مجموع نود میلیارد ریال 90/000/000/000 ریال برآورد و اعلام می گردد. مقرر است میزان پانصدو هشتاد سهم از ده هزار سهم از شش دانگ ملک مذکور از طریق مزایده در تاریخ روز 1401/11/12 از ساعت 09:00 الی 10:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

دادورز اجرای احکام شعبه اول مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12