یکدستگاه آپارتمان مسکونی طبقه پنجم به مساحت 80 متر

36200000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980242200039
شماره آگهی:
140168460000564229
شعبه صادر کننده:
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 2/0002176/125ج از شعبه 125دادگاه حقوقی تهران -دادنامه9900986مورخ 99/7/16-99001834مورخ 99/12/3- -اجراییه 140038512مورخ 1400/1/25-محکوم له اقای علی محدزاده اول فرزند محمد با وکالت آقای رضا ارفعی – محکوم علیه آقای مجتبی نورعلی فرزند علی اصغر – محکوم به270/000/000ریال – – خسارت تاخیرتادیه 520/927/153ریال – -هزینه کارشناسی 35/000/000ریال – – هزینه دادرسی 7/520/000ریال – حق الوکاله وکیل 21/600/000ریال – نیم عشراجرای دولت 42/752/357ریال -حسب ارزیابی پلاک ثبتی 48/39911مفروز و مجزی از 7733فرعی از اصلی قطعه 10بخش 11تهران و فروش به میزان محکوم به ماده 51قانون اجرای احکام به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

موضوع کارشناسی ارزیابی ششدانگ عرصه و اعیان آبارتمان مسکونی با پلاک ثبتی ۳۹۹۱۱ فرعی از ۴۸

اصلی بخش ثبتی ۱۱ تهران

با سلام

احتراما بازگشت به ابلاغیه کارشناسی صادره در پرونده اجرایی فوق الذکر به استحضار میرساند

اینجانب به عنوان کارشناس رسمی دادگستری پس از حضور در دفتر اجرای احکام و مطالعه پرونده مزبور و

اطلاع از موضوع کارشناسی و پس از وصول پاسخ استعلام درخواستی متعاقبا اد رمعیت و با راهنمایی وکیل

محکوم له پرونده به موقعیت ملک به نشانی تعرفه شده تهران رسالت خیابان شهید منصوری خیابان

شهید حمید مظفری پلاک ۱۳ آپارتمان واقع در سمت شرقی طبقه پنجم مراجعه شد که به دلیـل عـدم

حضور و با عدم پاسخگویی احتمالی ساکن ملک بازدید از داخل ملک میسر نگردید و مراتب به مقام محترم

قضایی ملی لایحه شماره ۲۱۷۶ ۱۴۰۱۰۵ مورخ ۱۰ ۵ ۱۴۰۱ منعکس گردید در چند مرحلـه نسـبت بـه

تماس با محکوم علیه پرونده اقدام گردید و یک نویت نیز با وکیل مشارالیه تماس گرفته شد که نهایتا بازدید

از داخل ملک نگردید حالیه با توجه به دستور مورخ ۲۸ ۵ ۱۴۰۱ مقام محترم قضایی گزارش

کارشناسی بر اساس استاد و مدارک و بنای قابل رویت و تحقیق میدانی تنظیم و به حضور ایفاد می گردد

خاطر نشان میسازد در صورت فراهم شدن شرایط بازدید از داخل ملک و دستور مقام قضایی اینجانب امـاده

بازدید مجدد و عندالاقتضا ارائه گزارش کارشناسی تکمیلی میباشم الامر اليكم

۱ مشخصات ثبتی ملک

مطابق مندرجات نامه شماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۱۱۵۱۰۲۳۲۶۰ مورخ 18 11 1400 اداره ثبت اسناد و املاک

لویزان تهران مراتب بازداشت پلاک ثبتی شماره ۳۹۹۱۱ فرعی از ۴۸ اصلی بخش ۱۱ واقع در طبقه پنج

به مساحت 80 متر و 33 دسی مترمربع مورد ثبت ۵۹۸۹۸۴ در صفحه ۳۵۰ دفتر ۳۰۵۱ دفاتر قلهک مالک آقای مجتبی نورعلی مالک ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۲۰۳۴۹۶ سری الف سال ۹۴

مطابق مندرجات نامه شماره ۱۴۰۱۸۵۶۰۱۱۵۱۰۰۲۵۵۴ مورخ ۱۱ ۲ ۱۴۰۱ ادراه ثبت اسناد و املاک

لویزان تهران ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق به پلاک ثبتی ۳۹۹۱۱ فرعی از ۴۸

اصلی مفروز و مجزا شده از ۷۷۳۳ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۱۰ در طبقه ۵ واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت

ملک لویزان تهران به مساحت 80 متر و 33 دسی متر مربع واقع در سمت شرقی طبقه پنجم که 5 متر و 12 دسی مترمربع ان بالکن است

مشخصات منضمات ملک پارکینگ قطعه ۴ به مساحت ۱۱ مترمربع واقع در طبقه شمالا و شرقا و جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی و غربا خط فرضی به محوطه مشاعی است بطـول پنج متـر بـه پارکینگ مسکونی قطعه ۳ انباری قطعه ۲ به مساحت 10 متر و 95 دسی مترمربع

۲ مشخصات فنی ملک

پلاک مادر شمالی است و بنای قابل رویت شامل همکف و پنج طبقه مسکونی فوقانی، نمای ساختمان

پوشش سنگ است بخش جنوبی عرصه به حیاط مشاعی اختصاص دارد دارای درب ورودی نفررو و درب

ورودی ماشین رو به صورت مستقل از گذر جنوبی به حیاط است مجموعه اخدائی شامل ده واحـد مــكوني

است آپارتمان تعرفه شده در سمت شرقی طبقه پنجم واقع میباشد دارای انشعابات برق آب و گاز شهری

است

۳ حدود و شمول کارشناسی

گزارش کارشناسی تقدیمی با فرض صحت و اصالت مدارک ابرازی فارغ از هر گونه قیود احتمالی از جمله

ترهین و معارض فارغ از هر گونه بدهی و دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی فارغ از هر گونه

موانع احتمالی ثبتی و قانونی در انتقال قطعی عین و منافع ملک مـورد ارزیابی فارغ از احراز مالکیت و

انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم شده است چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک جدیدی ارائه گردد

که در امر ارزیابی موثر باشد مسئولیتی متوجه این کارشناسی نبوده و حسـب الامـر مقـام محترم قضـایی

گزارش کارشناسی قابل بازنگری میباشد

4 نظر کارشناسی

با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن عوامل و شرایط موثر بر موضوع ارزش ششدانگ عرصه و

اعیان آپارتمان مسکونی با پلاک ثبتی ۳۹۹۱۱ فرعی از ۴۸ اصلی بخش ثبتی ۱۱ واقع در سمت شرقی

طبقه پنجم به مساحت 80 مترو 33 دسی مترمربع و بانضمام ششدانگ یکباب انباری و ششدانگ یک واحـد پارکینگ برابر 36200000000ریال سی و شش میلیارد و دویست میلیون ریال معادل سه میلیارد و ششصد و

بیست میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد

تاریخ مزایده 1401/11/5 ساعت 9 الی 9/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/5