یکدستگاه آپارتمان مسکونی خ شریعتی

19918600000

توضیحات

9909982160400063

140068460000509238
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/14

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                                           مزایده مرحله اول اموال منقول

در خصوص دادنامه و اجراييه صادره از شعبه 39 دادگاه حقوقي تهران مبنی بر دستور فروش ملک مشاع خواهان 1- خانم سوگند حیدری 2- خانم افسانه علی پور یکتا  با وکالت آقای مجید صالحی خواندگان 1- علیرضا ایزدی فرزند عباس 2- حمیدرضا ایزدی فرزند علیرضا  ؛ در این خصوص پلاک ثبتی 6761 فرعی از 6757 مفروز و مجزی از اصلی واقع در بخش 2 تهران توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل چنین ارزیابی و تقویم شده است :

محل ملک : تهران – خيابان شريعتي – روبروي خيابان ملك – خيابان مقدم – بعد از خيابان منبع آب شرقي – خيابان كاج – پلاك 17 طبقه دو واحد 3 (زنگ سوم)

1 – مشخصات ملك:

عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني (وضعيت خاص طلق) به شماره 6757 فرعي از 6761 اصلي قطعه سوم تفكيكي مفروز و مجزي شده از 874 فرعي از اصلي مذكور بخش دو حوزه ثبت ملك نارمك تهران استان تهران واقع در تهران – خيابان – شريعتي – روبروي خيابان ملك – خيابان مقدم – بعد از خيابان منبع آب شرقي – خيابان كاج پلاك 17 طبقه دوم (زنگ سوم) – داراي سند تك برگي 353823 سري ب سال 98 به ميزان يك سهم از 16 سهم به نام خانم سوگند علي پور يكتا (احدي از خواهان ها) و سند تك برگي 353824 سري ب سال 98 به ميزان هفت سهم از 16 سهم به نام خانم سوگند حيدري (احدي از خواهان ها) كه توسط دفتر خانه اسناد رسمي شماره 839 تهران استان تهران تحت شماره 18585 مورخ 1398/08/29 سند قطعي از نوع انتقال اجرائي صورت پذيرفته است الباقي 8 سهم مشاع از 16 سهم به نام آقاي عليرضا ايزدي مي باشد.

آپارتمان فوق به مساحت (76/61) هفتاد و شش متر و شصت و يك دسيمتر مربع واقع در طبقه دو كه مقدار 2/80 مترمربع آن بالكن است. بانضمام انباري قطعه هفت تفكيكي به مساحت (08/16) شانزده متر و هشت دسيمتر مربع واقع در زير زمين يك كه انباري شماره 3 بانضمام انباري قطعه شش تفكيكي به مساحت (4/5) چهار مميز پنج دهم متر مربع واقع در زيرزمين يك كه انباري شماره 2، بانضمام پاركينگ قطعه پنج تفكيكي به مساحت (48/47) چهل و هشت متر و چهل و هفت دسيمتر مربع، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن حدود آپارتمان شمالاً اول ديواريست به پلاك هاي 853 و 839 فرعي دوم در دو قسمت كه اول شرقي است ديوار و پنجره است به فضاي حياط جنوب

شرقاً در در سه قسمت كه اول و سوم ديواريست به قطعه دوم مورد تفكيك دوم نيز در سه قسمت كه اول جنوبي و سوم شمالي است ديوار و پنجره است به فضاي هواكش مشاعي

جنوباً در 4 قسمت كه اول و چهارم آن ديواريست به صورت پخ و دوم ديوار و پنجره و سوم نرده دو لبه بالكن تمامي قسمتهاي اخير به فضاي حياط مشاعي

غرباً: در سه قسمت كه اول و سوم ديواريست بديوار قطعه 50 تفكيكي سابق و دوم نيز در سه قسمت كه اول شمالي و سوم جنوبي است درب و ديواريست براه پله اشتراكي سقف با كف طبقه فوقاني مشترك است كف با سقف طبقه تحتاني.

حدود انباري قطعه 7: شمالاً: ديوار و درب است براه پله اشتراكي شرقاً درب و ديواريست به محوطه پاركينگ مشاعي جنوباً: در قسمت تحتاني ديواريست به قسمت بر عرصه و در قسمت فوقاني ديوار و پنجره است به حياط اشتراكي غرباً: ديواريست به قطعه 50 تفكيكي سابق سقف: با كف طبقه فوقاني مشترك است كف برو روي عرصه

حدود انباري قطعه 6: شمالاً: ديواريست به ديوار پلاك 853 و 839 فرعي شرقاً: ديواريست بديوار قطعه 2 مورد تفكيك جنوباً: درب و ديواريست به محوطه پاركينگ مشاعي غرباً ديواريست اشتراكي با انباري شماره يك سقف : با كف طبقه فوقاني مشترك است كف : بر روي عرصه حدود پاركينگ قطعه 5: شمالاً: درب و ديواريست به انباري هاي شماره يك و دو اشتراكي شرقاً: ديواريست به ديوار قطعه دوم مورد تفكيك جنوباً: سطح رامپ پاركينگ در قسمت بر حياط مشاعي غرباً اول در دو قسمت كه دوم جنوبي است درب و ديواريست به انباري شماره سه و راه پله اشتراكي در زير زمين و سوم درب و ديواريست به توالت اشتراكي سقف: با كف طبقه فوقاني مشترك است با اين توضيح كه اين پاركينگ گنجايش پارك يك دستگاه اتومبيل براي اين قطعه را دارد . بنابراين سه دانگ آن قابل انتقال به اين دستگاه مي باشد .

2 – مشخصات ساختمان

مجتمع شامل زير زمين – همكف و سه طبقه روي همكف جمعاً 4 واحد مسكوني

اسكلت فلزي – سقف طاق ضربي – نماسنگ – درب و پنجره هاي بيروني فلزي و آلومينيمي – در ورودي آپارتمان و درب هاي داخلي چوبي قاب فلزي – كف پاركت – پوشش داخلي بدنه گچ سفيد رنگ آميزي شده – آشپزخانه به صورت معمولي تا سقف كاشي – كف سنگ – كابينت فلزي – سيستم گرمايش موتورخانه مركزي – سيستم سرمايش كولر آبي – مجتمع فاقد آسانسور – داراي يك دستگاه پله كف پاگرد ها سنگ و داراي نرده فلزي

داراي تأسيسات و انشعابات آب و گاز مشترك و برق اختصاصي – پاركينگ كف موزائيك – پوشش داخلي بدنه يك متر سنگ پلاك بقيه گچ سفيد رنگ آميزي شده – زير سقف گچ سفيد – مجتمع داراي قدمتي حدود 27 سال را دارا مي باشد.

3- نتيجه ارزيابي

برآورد ارزش آپارتمان مورد نظر با كاربري مسكوني به مساحت 76/61 متر مربع با توجه به دارا بودن پاركينگ و انباري و مصالح مصرفي – موقعيت ملك – قدمت اعياني و كليه عوامل موثر در قيمت گذاري به ازاء هر متر مربع 260/000/000 ريال جمعاً 19/918/600/000 ريال بعبارت نوزده ميليارد و و نهصد و هجده ميليون و ششصد هزار ريال ارزيابي و اعلام مي گردد.

 

جهت فروش پلاک ثبتی مذکور مقرر گردید در تاریخ 1400/11/3 راس ساعت 11/30 صبح مراسم مزایده جهت فروش اموال مذکور با قیمت پایه کارشناسی 19/918/600/000 ريال در اتاق مزایده واقع در طبقه اول مجتمع قضایی شهید صدر انجام گردد . اشخاص حقیقی و حقوقی که ممنوع المعامله نباشند می توانند جهت خرید ؛ متقاضی شرکت در مزایده گردیده و با در دست داشتن چک تضمینی و یا وجه نقد و پر کردن فرم پیشنهادی مبلغ خود را اعلام نمایند ؛ شخص متقاضی در صورت برنده شدن (شخصی که بالاترین پیشنهاد قیمت را اعلام نموده ) موظف است ده/10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس به حساب سپرده 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران واریز و قبض آن را تحویل اجرای احکام نماید و نود /90 درصد باقیمانده را نیز ظرف حداکثر یکماه به حساب مذکور واریز و قبض آن را تحویل نماید ؛ در غیر اینصورت برابر قانون اجرای احکام مدنی برخورد خواهد شد . شایان ذکر است پنج روز قبل از برگزاری مراسم مزایده امکان بازدید برای متقاضیان امکانپذیر می باشد .

                            دادورز شعبه اول اجراي احکام  مجتمع قضايي صدر تهران –  شیروانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

ر تاریخ 1400/11/3 راس ساعت 11/30 صبح