یکدستگاه آپارتمان مسکونی  خیابان دماوند

29810000

توضیحات

شماره پرونده:
140009920002968549
شماره آگهی:
140168460000549053
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان اصفهان بشماره 0001064 مورخ 11/8/1401 محکوم علیه محمد حسین مددی محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 29.810.000.000 ریال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له مهدی آشتی جو ونيز پرداخت مبلغ 1.500.000.000ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف در راستای اجرای ماده101قانون اجرای احکام مدنی پلاک ثبتی بشماره 19 فرعی از 7153 اصلی قطعه 5مفروزی و مجزا شده از پلاک 14فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران خیابان دماوند -خیابان میر فخرایی نبش کوچه طاووسی نیا پلاک66 و با کیفیت یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در سمت جنوب شرقی طبقه اول بمساحت 121.43مترمربع ساختمان7طبقه شامل یک طبقه زیرزمین و یک طبقه بصورت پارکینگ و انباری و 2واحد تجاری و5طبقه بالای همکف هرکدام دارای 4واحد مسکونی جمعا شامل 20واحد مسکونی احداث گردیده است .بررسی صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارک ابرازی و استعلام ثبتی واگذاری کل یا قسمتی از ملک به غیر از قولنامه وکالتنامه و غیره و یا هر گونه بدهی بانکی و یا هر گونه تداخل و تعارض ثبتی و سندی با اینجانب نمی باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامات مربوطه اخذ گردد.چون تا زمان تنظیم این گزارش برای آپارتمان مورد نظر سند مالکیت صادر نشده و تقسیم نامه ای مبنی اختصاص پارکینگ و انباری به واحد مورد ارزیابی ارایه نگردیده لذا ارزش گذاری صرفا براساس مساحت آپارتمان و انضمام پارکینگ و انباری ولی بدون در نظر گرفتن موقعیت و مساحت آنها صورت گرفته است ضمنا متصرف فعلی خود را آقای عامری معرفی نموده و اعلام داشتند که آپارتمان را با مبایعه نامه عادی خریداری نموده اند ولی از ارائه مدرک و اذن بازدید خودارای نمودند .ارزش گذاری بدون بازدید از ملک و براساس عرف محلی انجام شده که خواهشمند است دراین خصوص دستور فرمایید. با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ پلاک ثبتی مبلغ 48.572.000.000 ریال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید پس از دق الباب و به صدا در آوردن زنگ کسی پاسخگونبود از ساکنین و مدیر ساختمان مشخص شد فردی به نام عامری در آپارتمان مذکور سکونت دارد .و به عنوان مالک آپارتمان متصرف است . لذا مقرر گردید مطابق ماده 51قانون اجرای احکام مدنی میزان سه ممیز ششصدو هشتادو دوهزارم دانگ توقیف پلاک ثبتی بشماره 19 فرعی از 7153 اصلی قطعه 5مفروزی و مجزا شده از پلاک 14فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران به مبلغ 29.810.000.000ريال در روزسه شنبه مورخ 27/10/1401ازساعت 9الی 9:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

سعید برخورداری

مدیرشعبه اول مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

27/10/1401