یکدستگاه آپارتمان مسکونی جاده ملارد

6805100000

توضیحات

9709983031100685

140001460000146478
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه972204  این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه 1 خانواده دادگستری فردیس له کبری رسولی                                وعلیه  حمید قاسمی که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ یکصد و ده( 110 قطعه ) سکه تمام بهار آزادی اصل خواسته مبلغ 1/362/200 ریال  هزینه دادرسی  در حق محکوم له ومبلغ 5 درصد نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 10/11/1400 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 3/402/550/000 ریال نظریه کارشناسی برای نیم دانگ مشاع از یک دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 57198 فرعی از 162 اصلی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  : شش دانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه 2 سمت شمالی میانی به مساحت 06/80 متر مربع که مقداری 25/3 متر مربع آن بالکن مسقف است قطعه 8 تفکیکی بشماره 57198 فرعی از 163 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 4903 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش سرحد آباد کرج به آدرس جاده ملارد خیابان 21 دستگاه گلستان 8 ساختمان فدک طبقه 2 واحد 8 به انضمام شش دانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 12/10ئ متر مربع قطعه 8 تفکیکی واقع در طبقه همکف و شش دانگ یک باب انباری به مساحت 07/5 متر مربع قطعه 8 تفکیکی واقع در طبقه همکف با قدر السهم عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن انتقالی بموجب سند رسمی 49590 – 26/10/86 دفترخانه 48 کرج از عباس اکبری یوسفی به احمد اسمی خانی منتقل و ذیل دفتر 41 صفحه 269 ثبت 4125 به سریال 00035 ثبت و صادر و تسلیم می شود. سپس برابر سند 13175- 10/10/87 دفترخانه 83 کرج تمام مورد ثبت به لیلا صانعی نیک و فرهاد شیم بالسویه منتقل که سند تک برگ صادر میگردد سپس تمامی ششدانگ مورد ثبت برابر سند 34438 – 5/11/93 دفترخانه 83 کرج به خانم ساکی منتقل می شود سپس برابر سند 32972 – 8/5/99 دفترخانه 167 کرج میزان 2 دانگ از مشاع از شش دانگ از طرف به خانم کبری ساکی به فیروزه قاسمی منتقل می شود حدود اربعه ملک موصوف با مندرجات سند مطابقت دارد .  وضعیت فعلی ملک باتوجه به بازدید بعمل آمده ملک مورد نظر یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه 2 سمت چپ به مساحت 06/80 متر مربع دارای دو اتاق خواب حال و پذیرایی ، آشپزخانه اپن با کابینت MDF و سرویس بهداشتی ایرانی مجزا و حمام که دیواره آنها تا سقف کاشیکاری شده بود کف واحد سرامیک و درب و پنجره ها فلزی و درب ورودی و اتاقها معمولی بوده واحد مذکور دارای انشعاب برق اختصاصی و انشعابات آب و گاز مشترک می باشد و سیستم گرمایشی بخاری گازی و آبگرمکن و سیستم سرمایشی کولر آبی است واحد دارای گچبری و نقاشی شده می باشد واحد مزبور واقع در مجتمع مسکونی جنوبی 18 واحده در دو بلوک چسبیده به هم در سه طبقه که هر طبقه بلوک شامل سه واحد مسکونی دارای 2 راپله فاقد آسانسور با سازه بتنی راه پله کف آن و دیوارهای آن تا ارتفاع 40 سانتی متر سند گرانیت و کف پارکینگ و حیاط موزائیک و دیواره ها پارکینگ دارای قرنیز به ارتباع 30 سانتی متر سنگ و مابقی گچ  اندود و نقاشی شده است دیوار های حیاط سیمان سفید و نمای بیرونی مجتمع سنگ گرانیت شده است . لازم به توضیح است که در زمان بازدید واحد مسکونی مورد نظر در اجاره آقای جعفری قره داغی حلمی بوده و قرار داد آن از تاریخ 30/10/99 لغایت 30/10/1400 می باشد و بنا به اظهار ایشان واحد از خانم ها کبری ساکی و فیروزه قاسمی اجاره نمودند . نتیجه و نظریه : باتوجه به بازدید صورت گرفته موارد خواسته شده قرار بشرح ذیل اعلام می گردد . محل دقیق ملک واقع جاده ملارد – خیابان 21 دستگاه گلستاتن 8 ساختمان فدک طبقه دوم واحد 8 و توصیف اجمال آن در قسمت وضعیت فعلی شرح داده شده است . 1- ملک مورد نظر بصورت آپارتمان مسکونی است . 2- ملک مورد نظر دارای پلاک ثبتی است  3- ملک در حال حاضر در اجاره آقای قره داغی است که قرار داد آن تا پایان 30/10/1400 است  4- باتوجه به توصیفات شرح داده شده و قدمت ساختمان که حدود 15 سال می باشد و با توجه به کیفیت مصالح بکار رفته و امکانات ساختمان و موقعیت استقرار آن در بافت مسکونی شهری و دسترسی های محلی به معابر اصلی و تحقیقات میدانی و با عنایت به وضعیت فعلی بازار ملک و مسکن قیمت عادله واحد مسکونی مورد بازدید و مبلغ 6/805/100/000 ریال معادل ششصد و هشتاد میلیون و پانصد و ده هزار تومان برآورد و ارزیابی میگردد .

آدرس ملک مورد مزایده : جاده ملارد – خیابان 21 دستگاه گلستاتن 8 ساختمان فدک طبقه دوم واحد 8

 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- اعظم پور

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ 10/11/1400 از ساعت 10 الی 11