یکدستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 162/52

165000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980011000770
شماره آگهی:
140168460000591623
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0100253 له سید سجاد تولیت علیه ندا گرانفر ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 69/037/092/313 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 3/301/854/615 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور 43 هزار و 842 سهم از 100 هزار سهم از 4/5 دانگ ملک شامل یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 74/29920 متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، شهرک غرب، خیابان هرمزان، برجهای تهران، بلوک a ، طبقه 25 واحد جنوب غربی می باشد. به موجب تصویر سند ابرازی مورد ارزیابی چهار ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان مسکونی(وضعیت خاص طلق) به شماره 29920 فرعی از 74 اصلی قطعه صد تفکیکی مفروز و مجزا شده از 13568 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به مساحت 162/52 (یکصدوشصت و دو متر و پنجاه و دو دسیمتر مربع) واقع در سمت جنوب غرب طبقه بیست و پنجم با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن بنام خانم ندا گرانفر گردیده است.با عنایت به بازدید از محل، آپارتمان مزبور واقع دریکی از برج های تهران بنام بلوک a با 27 طبقه مسکونی دارای 4 واحد در هر طبقه، جمعاً 108 واحد مسکونی، با نمای سیمانی، حسب اظهارات هیات مدیره دو برج در زمینی بمساحت حدود 18000 متر مربع دارای محوطه سازی و فضای سبز احداث گردیده است. داخل واحد موضوع ارزیابی دارای 2 اتاق خواب، آشپزخانه اپن، فضای هال و پذیرایی، حمام(روشویی دوش و سرویس فرنگی) ئو سرویس بهداشتی(سرویس ایرانی و فرنگی و روشویی) میباشد، کف واحد سرامیک و دیوار ها دارای پوشش گچ و رنگ میباشد. آشپزخانه دارای کابینت mdf کامل است و کف آن سرامیک و دیوار ها کاشیکاری شده است. سقف در قسمت نشیمن کاذب شیشه ای. کف و دیوار سرویس بهداشتی و حمام سرامیک شده است. درب ورودی واحد و درب های داخلی چوبی با چهارچوب فلزی رنگ شده است. در زمان بازدید این در ید مستاجر ملاحظه گردید. نظریه کارشناسی: با عنایت به مطالب مذکور و رعایت جهات موثر در نظریه کارشناسی، مشاهدات و همچنین وضعیت فعلی ملک و نرخ عادله روز ارزش چهار ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 74/29920 به مساحت 162/52(یکصدو شصت و دو متر و دو دسیمتر مربع ) واقع در طبقه بیست و پنجم، صرف نظر از بدهی ها و دیون احتمالی و با تاکید بر محدودیت های اعلام شده بنظر اینجانب به میزان 165/000/000/000 ريال(یکصد و شصت و پنج میلیارد ریال) ارزیابی و برآورد میگردد. مزایده در تاریخ روز 1401/11/19 از ساعت 09:00 الی 10:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

 

 

 

 

 

دادورز اجرای احکام شعبه اول مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/19