یکدستگاه آپارتمان صادقیه

80016

توضیحات

9609982163100076

140068460000511635
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 982741/ج2 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي شماره 16276 /126 و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين ( محکوم له: نورآفاق ابوالفتحي – بهروز ابوالفتحي – سياوش ابوالفتحي – قمرالزمان ابوالفتحي محکوم عليه: نسرين دخت ابوالفتحي – محمد صحرائي افشار ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

 شماره بايگاني: 982741 – 24 /7 /1400 موضوع: تعيين ارزش يك دستگاه آپارتمان پلاك 16276 /126 آپارتمان موروثي (جهت پايه مزايده)  در رابطه با پرونده به شماره بايگاني 982741 ج در خصوص سهم الارث خانم نورآفاق ابوالفتحي فرزند عزت ال… و سايرين به طرفيت آقاي محمد صحرايي افشار فرزند حسن همسر مرحوم شهين ابوالفتحي به استحضار عالي مي رساند، پس از مطالعه پرونده در دفتر شعبه به محل وقوع ملك به نشاني تهران، صادقيه، بلوار آيت ال… كاشاني، خيابان بهنام، خيابان فهيمي، ابتداي كوچه مكارم، پلاك 21، واحد 5، طبقه دوم، ضلع غربي ساختمان مسكوني (سه طبقه مسكوني در هر طبقه 4 واحد و جمعا 12 واحد مسكوني روي طبقه همكف) مراجعه گرديد. ذيلاً نتيجه مطالعات و سوابق ساختماني و تحقيقات به عمل آمده را به آگاهي مي رساند: در موقعيت مذكور در زميني به مساحت تقريبي 600 مترمربع ساختمان 4 طبقه با اسكلت بتني شامل همكف مورد استفاده پاركينگ و انباري ها و 3 طبقه فوقاني كه در هر طبقه 4 واحد آپارتمان مسكوني وجود دارد، نماي ساختمان سنگ تراورتن، قدمت بنا حدود 24 سال، فاقد آسانسور و ساخته شده با مصالح درجه 2 مي باشد. مشخصات آپارتمان: پلاك ثبتي 16276 /126 بخش 11 كن، واقع در طبقه دوم ضلع غربي مجتمع قرار دارد. مساحت آپارتمان 13 /83 مترمربع داراي پاركينگ قطعه 5 تفكيكي به مساحت 12 مترمربع در همكف + يك واحد انباري قطعه 5 تفكيكي به مساحت 45 /3 مترمربع، داراي دو اتاق خواب + سالن پذيرايي + آشپزخانه open با كابينت چوبي + سرويس بهداشتي و حمام است. كف سراميك، ديوارها نقاشي شده، سيستم گرمايش شوفاژ، رادياتور، سيستم سرمايش كولر آبي است. داراي كنتور برق اختصاصي و كنتور آب و گاز شهري مشترك است. بر اساس وصيت نامه شماره 34425 – 1 /3 /1390 تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي شماره 508 تهران: خانم شهين ابوالفتحي مالك آپارتمان (در زمان حيات): آقاي محمد صحرائي افشار فرزند حسن را وصي خود قرار داده تا پس از آنكه موصي دعوت حق را لبيك و اجابت گفت و پس از اداي كليه ديون و واجبات مالي، منافع ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم غربي فوق الاشاره را به مدت عمر موصي له براي زمان بعد از فوت موصي مجاناً به خود منتقل نمايد و ديگر وراث را از بابت آن حقي نخواهد بود. گواهي حصروراثت : بنا به تقاضاي آقاي محمد صحرائي افشار فرزند حسن و دادخواست شماره 2270920 شوراي حل اختلاف شعبه 207 منطقه 5، مرحوم شهين ابوالفتحي فرزند عزت ال… در تاريخ 10 /9 /90 در اقامتگاه دائمي خود درگذشته و ورثه حين الفوت مرحوم شامل همسر ايشان محمد صحرائي و سه خواهر و دو برادر به شرح زير مي باشد: 1- قمرالزمان ابوالفتحي فرزند عزت ا… خواهر 2- نسرين دخت ابوالفتحي فرزند عزت ا… خواهر 3- نورآفاق ابوالفتحي فرزند عزت ا… خواهر 4- بهروز ابوالفتحي فرزند عزت ا… برادر 5- سياوش ابوالفتحي فرزند عزت ا… برادر 6- محمد صحرائي افشار فرزند حسن همسر ذكر گرديده، دارايي آن شادروان پس از اداي حقوق و ديونيكه برتركه تعلق مي گيرد از كل اموال منقول و غيرمنقول پس از اجراي مال موضوع وصيت نامه تنظيمي در دفترخانه تهران (شماره 508 تهران) به شماره 34425 – 1 /3 /90 يك دوم سهم همسر و الباقي سهم الارث دو برادر و سه خواهر مي باشد. آپارتمان به علت كثرت وراث قابل تقسيم نيست. نظريه كارشناسي: ارزش ششدانگ آپارتمان به انضمام پاركينگ و انباري با توجه به موقعيت محل، مساحت ، قدمت بنا، كيفيت مصالح مصرفي و جمع عوامل موثر در ارزيابي در صورتي كه هيچ گونه بدهي و تعهدي به اشخاص حقيقي و حقوقي نداشته، بلامعارض و قابل انتقال باشد به قيمت روز غير از منافع آن 000 /000 /800 /16 ريال (معادل يك ميليارد و ششصدو هشتاد ميليون تومان) تعيين و اعلام مي گردد. سهم الارث وراث: 1- آقاي محمد صحرايي افشار مالك 3 دانگ به مبلغ 000 /000 /400 /8 ريال (همسر متوفي) 2- سهم الارث هر خواهر متوفي به مبلغ 000 /000 /200 /1 ريال – سهم سه خواهر 000 /000 /600 /3 ريال 3- سهم هر برادر متوفي به مبلغ 000 /000 /400 /2 ريال سهم دو برادر 000 /000 /800 /4 ريال.

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/11/09  ساعت 9/30 الي 10/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

مزايده مورخ1400/11/09  ساعت 9/30 الي 10/00 صبح