یکدستگاه آپارتمان شهرزیبا

28000000000

توضیحات

9909982163801231

140068460000517215
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده تقسيم تركه

مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

*تقسيم تركه*

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0002377/ج1 مبني بر تقسيم تركه متوفي به شماره پلاك ثبتي 365/6211 بخش 10 تهران تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين ( داود طاهري جم – حسين طاهري جم – صغري طاهري جم – محمدرضا طاهري جم – زينب طاهري جم – عليرضا طاهري جم – غلامرضا طاهري جم – فاطمه طاهري جم ) در ضمن پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده مالكين است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده كلاسه 0002377/1ج  ارزيابي و بررسي اينكه ملك به پلاك ثبتي 365/6211 بخش 10 تهران قابل افراز مي باشد يا خير  به محل مورد نظر واقع در شهر زيبا  بلوار تعاون  بلوار فرساد شرقي  خيابان نوروزي كوچه كاج كوچه پارس  نبش كوچه گل داروري  پلاك 14  واحد 7 مراجعه  پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند. مشخصات سند مالكيت : ششدانگ عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان قطعه 7 تفكيكي شماره 6211 فرعي از 365 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 245 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 تهران ، به مساحت 88/13 مترمربع واقع در سمت غرب طبقه دوم به انضمام انباري مسكوني قطعه 6 تفكيكي به مساحت 6/16 متر مربع واقع در سمت شمال زيرزمين و پاركينگ مسكوني قطعه 7 تفكيكي به مساحت 11/00 متر مربع واقع در سمت جنوب زيرزمين كه يك جلد سند مالكيت ششدانگ آن به شماره چاپي 052339 ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است. ملك داراي صورتمجلس تفكيكي شماره 30716 مورخ 83/06/05 مي باشد. بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي  واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه  وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد. مشخصات ملك : ساختمان دوبر  نما سنگ مشتمل بر 12 واحد مسكوني و فاقد آسانسور مي باشد . آپارتمان مورد كارشناسي داراي هال و پذيرايي و دو اتاق خواب كف سراميك و ديوار گچ و رنگ است . آشپزخانه  سرويس و حمام كف سراميك  ديوار كاشي و كابينت بدن فلزي و دربها MDF است . سيستم گرمايش موتورخانه و شوفاز و سيستم سرمايش كولر آبي است . به هنگام بازديد آپارتمان در اختيار مستاجر قرار داشت . نظريه كارشناسي : با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر به استحضار مي رسانم آپارتمان مذكور با توجه به تعدد وراث و قلت مساحت به لحاظ فيزيكي غير قابل افراز و ارزش ششدانگ آن بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها  ارگانها  بانك  شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانب به مبلغ 28/000/000/000 ريال (دو ميليارد و هشتصد ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/11/20ساعت 10/00 الي 10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي خود را ازطريق كارت عابربانك به واحد مزايده تحويل نمايند؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

ورخ 1400/11/20ساعت 10/00 الي 10/30 صبح