یکدستگاه آپارتمان شهرآرا

47000000000

توضیحات

140068920002106009

140068460000508079
اجراي احكام شعبه 57 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

 

نظر به اينکه طبق  اجراييه 140068420000381030-1400/05/06 موضوع  دعوی شهرزاد حاجی ابراهیمی  علیه مرتضی دوخائی که محکوم عليه محکوم است به مبلغ1/500/000/000ريال درحق محکوم له و مبلغ 76/980/000ريال بابت نيمعشراجرايي درحق دولت ميباشد  که در اثناي اجراي حکم ،  دو دانگ از پلاک ثبتي خوانده(مرتضی دوخائی ) به شماره4607 فرعي از2269 اصلي بخش10تهران توقيف ، ميباشد.

مقرر ميگردد مزايده به  نسبت به0/20سهم ازیکدانگ  به فروش ميرسد. 

.محل ملک -تهران ستارخان بین توحید و باقرخان  کوثر سوم پ5

وضعيت ثبتي

وضعيت ثبتي پلاک 4607 فرعي از 2269 اصلي بخش 10 ناحيه 02 به شرح ذيل اعلام مي گردد. مشخصات ملک شش دانگ يک دستگاه آپارتمان اداري به پلاک ثبتي 4607 فرعي از 2269 اصلي ، مفروز و مجزا شده از6063 فرعي از اصلي مذکور ، قطعه6تفکیکی  در طبقه3 سمت جنوبي واقع در بخش 10 ناحيه 02 حوزه ثبت ملك شهرآرا تهران استان تهران به مساحت 115.42 متر مربع به حدود: شمالا: 1 در 2قسمت ديوار و پنجره است به نورگير مشاع 2 در 4قسمت ديواريست مشترك با آپارتمان مجاور 3 در 4قسمت درب و ديواريست به راه پله شرقا: ديوار و درز انقطاع به قطعه 28 سابق جنوبا: در 2قسمت پنجره و ديواريست بفضاي حياط مشاع غربا: ديوار و درز انقطاع به قطعه 294سابق مشخصات منضمات ملک: پارکينگ قطعه 3 به مساحت 10.8 مترمربع به حدود اربعه: شمالا: به محوطه مشاع شرقا: به پاركينگ مجاور جنوبا: به محوطه مشاع غربا: به محوطه مشاع انباري قطعه 1 به مساحت 6.16 مترمربع به حدود اربعه: شمالا: ديواريست به پلاك 295 فرعي شرقا: ديواريست مشترك با انباري مجاور جنوبا: درب و ديواريست به محوطه مشاع غربا: ديوار و درز انقطاع به پلاك 294 فرعي آدرس :ستارخان -بين توحيد وباقرخان كوثر سوم پلاك 5 مشخصات مالکيت: مالکيت اسمعيل اله ياري فرزند اشتر شماره شناسنامه 550 تاريخ تولد 1346/01/20 صادره از تهران داراي شماره ملي 0051693976 با جز سهم 2 از کل سهم 6 بعنوان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالکيت 95659 تاريخ 1385/04/14 دفترخانه اسناد رسمي شماره 428 شهر تهران استان تهران، موضوع سند مالکيت اصلي بشماره چاپي 813452 سري ج سال 98 با شماره دفتر الکترونيکي 139920301080007249 ثبت گرديده است. مالکيت مرتضي دوخائي فرزند محمد شماره شناسنامه 145 تاريخ تولد 1338/02/01 صادره از ملاير داراي شماره ملي 3932544927 با جز سهم 2 از کل سهم 6 بعنوان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالکيت 95659 تاريخ 1385/04/14 دفترخانه اسناد رسمي شماره 428 شهر تهران استان تهران، موضوع سند مالکيت اصلي بشماره چاپي 813453 سري ج سال 98 با شماره دفتر الکترونيکي 139920301080007250 ثبت گرديده است. مالکيت ناصر ابوالحسني فرزند اصغر شماره شناسنامه 348 تاريخ تولد 1343/07/14 صادره از سراب داراي شماره ملي 1651749094 با جز سهم 2 از کل سهم 6 بعنوان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالکيت 95659 تاريخ 1385/04/14 دفترخانه اسناد رسمي شماره 428 شهر تهران استان تهران، موضوع سند مالکيت اصلي بشماره چاپي 813454 سري ج سال 98 با شماره دفتر الکترونيکي 139920301080007251 ثبت گرديده است. محدوديت: تذکر: بازداشت موقت به نفع – بموجب شماره 140068990034020512 مورخ 1400/06/21 صادره از اجراي احكام شعبه 57 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران.يک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 14006899030049733 مورخ 1400/06/03 صادره از – اجراي احكام شعبه 57 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران به نفع – براي مالکيت مرتضي دوخائي .بازداشت مي باشد

 وضعیت ملک

 

پلاک ثبتي فوق  يکدستگاه  اپارتمان  اداری واقع درجنوب طبقه سوم قطعه 6تفکیکی بمساحت115/42متر بوده به انضمام پارکینگ قطعه 3بمساحت10/80متر مربع و انباری قطعه 1 میباشد که اپارتمان فوق در یک ساختمان 5طبقه  روی همکف و زیرزمین که جمعا دارای10واحد آپارتمان میباشد .اسکلت فلزی است  سقف بتن  نمای ساختمان شیشه و سنگ  ودارای اسانسور میباشد  و دارای اب مشترک و گاز شهری مشترک و برق  مجزی است.عمر بنای حدود بالای 15 سال است.اپارتمان مورد ارزیابی واقع در ط سوم  ساختمان مزبور  دارای سرویس و بهداشتی  ایرانی و فرهنگی  ابدارخانه  باکابینت ام دی اف  و درهای چوبی و پنجره ها فلزی است.کف اپارتمان سنگ میباشد.که قیمت ششدانک اپارتمان فوق را47/000/000/000ریال توسط کارشناس تعیین گردیده است ،  که با توجه به سهم خوانده که دو دانگ از پلاک فوق  میباشد ،طبق ماده51 اجرای احکام مدنی نسبت  به0/20دانگ از یکدانگ سهم خوانده بفروش میرسد.

لذا ملک مذکور در تاريخ1400/10/25  از ساعت 13/30 الي 13در شعبه 57 مجتمع قضايي شهيد مدني تهران واقع در خيابان کریم خان ابتدای ایران شهر جنوبی ، از طريق مزايده به فروش برسد. مزايده از قيمت پايه شروع و کسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزايده اخذ و خريداربايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده الباقي مبلغ را به حساب سيباي شماره 2171299079005 نزد بانک ملي شعبه بزرگمهر کد 603 به نام حساب سپرده جاري مجتمع قضائي واريز نموده و قبض آن را به اين شعبه تسليم نمايد. درغير اينصورت 10 درصد پرداختي به نفع دولت ضبط ميگردد. .

 

اجراي احکام شعيه57 حقوقي تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاريخ1400/10/25  از ساعت 13/30 الي 13