یکدستگاه آپارتمان دهكده المپيك

37000000

توضیحات

9909982164101634

140068460000516629
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0001327/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي 2795 فرعي از يك اصلي واقع در بخش 10 ثبتي تهران، پس از بازديد از آپارتمان مورد تعرفه به نشاني: تهران- دهكده المپيك- شهرك صدرا- بلوك B9- طبقۀ ششم- واحد 23 و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين ( نسيم معظمي گودرزي – رستمعلي ميكائيلي الهاشم ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده اجرايي كلاسـۀ 00001327 در خصوص ارزيابي يكدستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 2795 فرعي از يك اصلي واقع در بخش 10 ثبتي تهران، پس از بازديد از آپارتمان مورد تعرفه به نشاني: تهران- دهكده المپيك- شهرك صدرا- بلوك B9- طبقۀ ششم- واحد 23 و ملاحظه و بررسي اسناد و مدارك موجود ابرازي و انجام بررسيهاي لازم، گزارش كارشناسي به شرح زير باستحضار مي رساند: 1) مشخصات ثبتي طبق تصوير سند مالكيت تكبرگي به شماره چاپي 447197 سري ب سال 97: سند مالكيت ششدانگ عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان (وضعيت خاص طلق) به شماره 2795 فرعي از يك اصلي قطعۀ 23 تفكيكي بلوك B9 مفروز و مجزي شده از 5555 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 ثبتي تهران به مساحت 111/19 مترمربع واقع در سمت جنوبشرق طبقۀ شش، بانضمام انباري قطعۀ 7 تفكيكي به مساحت 5/15 مترمربع واقع در سمت شمال غرب همكف بلوك B9 طبقۀ همكف و بانضمام پاركينگ قطعۀ يك تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت قسمت مياني طبقۀ همكف بلوك B9 طبقۀ همكف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرائي آن…. 2) مشخصات فنّي و ظاهري: آپارتمان فوق الذكر واقع در طبقۀ ششم يك ساختمان 8 طبقه، نما سيمان، شامل طبقۀ زيرزمين (طبقۀ زيرزمين جهت موتورخانه مركزي) طبقۀ همكف جهت پاركينگ ها و انباري ها و 6 طبقه مسكوني بر روي همكف، هر طبقه شامل 4 واحد مسكوني، مجموعاً 24 واحد مسكوني قرار گرفته است. درب ورودي نفررو و ماشين رو مجزي، دسترسي به طبقات از طريق راه پله و آسانسور، كف راه پله و راهروها از سنگ، پوشش بدنه ديوار راه پله و راهروها در پائين دست سنگ و در بالا دست گچ و رنگ، پنجره ها دو جداره و درب هاي داخلي چوبي مي باشد. آپارتمان مورد ارزيابي بازسازي شده، داراي هال و پذيرايي، دو اتاق خواب، آشپزخانۀ اُپن با كابينت ام دي اف، حمام، سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي و بالكن مي باشد. كفپوش در واحد سراميك، پوشش بدنۀ ديوارها گچ و رنگ، سيستم گرمايش شوفاژ، سيستم سرمايش كولر آبي و داراي انشعابات شهري آب، برق و گاز مي باشد. 3) نظريه كارشناسي: با عنايت به مراتب و مشخصات فوق الذكر و با توجه به موقعيت محل، مساحت و ساير عوامل موثر از جمله شرايط زماني و مكاني و با فرض قابليت نقل و انتقال قطعي و بدون لحاظ بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و فارغ از موارد حقوقي مترتب بر آن، ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور اعم از اعياني و قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات و با احتساب كليه امتيازات و انشعابات و تسهيلات شهري برابر با مبلغ 37.000.000.000 ريال معادل سه ميليارد و هفتصد ميليون تومان برآورد و اعلام مي گردد.

 

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/11/17ساعت10/00 الي10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/11/17ساعت10/00 الي10/30 صبح