یکدستگاه آپارتمان تهران نو

15000000000

توضیحات

9709982168400265

140068460000506875
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

صورتجلسه مزایده دستور فروش یک دستگاه اپارتمان مشاعی پلاک ثبتی 4476/118029واقع در بخش 7تهران

به موجب دادنامه صادره از شعبه 84دادگاه حقوقی تهران مطروحه در اجرای احکام متمرکز شهید مدرس به کلاسه شماره 970938ج له ملوک دائی جواد و سحر اسعدیان چالشتری علیه سعید اسعدیان چالشتری به خواسته دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 4476/118029به نشانی تهران نو میدان امامت خیابابن برادران تیموری بن بست رضایی پلاک 3 شمال طبقه همکف که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به شرح ذیل توصیف اجمالی گردید

مشخصات اسناد مالکیت : طبق دو جلد سند مالکیت مشاعی عبارت است از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال طبقه همکف به مساحت 63/80 متر مربع یک تفکیکی به شماره ثبتی 118029 فرعی از 4476 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 54593 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 تهران بانظمام انباری قطعه چهارم تفکیکی به مساحت 1/54 متر مربع واقع در شرق طبقه زیر زمین با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن انتقالی به موجب تقسیم نامه شماره 83013مورخ 1381/09/14 دفتر خانه اسناد رسمی 200 تهران که در ازای سهم مشاعی در حصه اختصاصی مالکان متن قرار گرفته است ذیل شناره ثبت 349880 و 349882 صفحات 206 و 212 دفتر 2161 املاک اسناد مالکیت به نام سحر اسعدیان چالشتری به میزان یک و بیست و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ و خانم ملوک دائی جواد به میزان یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و صادر گردیده است

مشخصات ثبتی : طبق یک فقره تصمیم واحد ثبتی به شماره 59577 مورخ 1391/11/08 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شرق تهران عبارت است از طبق گزارش وضعیت ثبتی اسناد مالکیت ذیل 209 و 206و 212 دفتر جلد املاک به نام خانم سحر اسعدیان چالشتری نسبت به 1/25 دانگ مشاع و آقای سعید اسعدیان چالشتری نسبت به 3/25 دانگ مشاع و خانم ملوک دایی جواد نسبت به  1/5دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و صادر گردیده است و برابر سند رهنی 81324 مورخ 1381/02/25 دفتر خانه 200 تهران نزد بانک ملت در قید رهانت می باشد که نسبت به آن نیز اجراییه صادر گردیده است و با توجه به مکاتبه انجام شده از بانک ملت به شماره 12/91/685053 مورخ 1391/11/30 وکالت نامه شماره 2892088 شماره پ 3819-7010 با حفظ حقوق خود با افراز آپارتمان مذکور موافقت نموده لذا پس از رسیدگی و ملاحظه سوابق ثبتی به گواهی پایانکار ساختمان شماره 513/20/52314 مورخ 91/7/29 شهرداری منطقه 13  تهران پلاک فوق به صورت دستگاه آپارتمان و منظمات مربوط به آن در آمده لذا با توجه به سهمی هریک و متراژ واحد های آپارتمانی ملک مذکور غیر قابل افراز تشخیص میگردد برسی صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارک ابرازی استعلام ثبتی واگذاری ملک یا قسمتی از آن به غیر از طریق قولنامه وکالتنامه و … و در رهن یا بازداشت بودن ملک یا هرگونه تداخل یا تعارض ثبتی و سندی با اینجانب نمیباشد و توسط مراجع مربوط استعلام های لازم اخذ گردد

مشخصات ملک: ملک به صورت شمالی دارای ساختمان با نمای سنگ سه طبقه روی همکف و زیر زمین در مجموع شامل هشت واحد مسکونی می باشد که واحد مورد کارشناسی واقع در ضلع شمالی طبقه همکف دارای درب ورودی چوبی هال و پذیرایی یک اتاق خواب کف واحد سرامیک آشپزخانه باز با کابینت فلزی سرویس بهداشتی ایرانی حمام داخل اتاق سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش موتورخانه مرکزی ساختمان فاقد آسانسور و واحد فاقد پارکینگ می باشد واحد در روز بازدید در اختیار احدی از مالکان مشاعی سعید اسعدیان چالشتری قرار داشت واحد به بازسازی اسای دارد

نظریه کارشناسی : با توجه به موقعیت و وضعیت ملک و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر ارزش ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان مسکونی مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به هر یک از سازمانها ارگانها بانکها شهرداری هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی و … بدون در نظر گرفتن وجود هرگونه خلافی احتمالی در ملک و هرگونه بازداشتی و … به نظر اینجانب 15/000/000/000ریال جهت آن اجرا برآورد و اعلام نظر میگردد

مقرر است ملک فوق در تاریخ 1400/11/6 چهار شنبه ساعت 10 الی 11 صبح در اتاق مزایده در طبقه چهارم مجتمع قضایی شهید مدرس واقع در حکیمیه خیابان نشوه سازمان آب کوی امام حسین علیه السلام به فروش میرسد مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و اشخاصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده به صورت قبض سپرده اخذ خواهد شد و مابقی ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده دریافت  خواهد شد در غیر این صورت مزایده باطل و به وقت دیگری موکول می شود و مبلغ 10درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از حلول مزایده نسبت به بازدی ملک به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مورد مزایده داده شود ضمنا متقاضیان  می بایست در بدو ورود به جلسه مزایده مبلغ 10 درصد را به صورت قبض سپرده به  همراه داشته باشند

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/6 چهار شنبه ساعت 10 الی 11 صبح