یکباب منزل مسکونی

34800000

توضیحات

9609988111100490

140028460000105461
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مـزایـده نوبت اول (تقسیم ترکه)

مورد مزایده :یکباب خانه مسکونی واقع در شهرک الوند

در پرونده کلاسه0000597 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقی همدان شعبه 4اجرای احکام مدنی

خواهان: نقره احمد زاده-صبا *زاهد*عاطفه *فاطمه همگی اسکندرنزاد

خوانده:محمد امین*زهرا*محمدشریف*محمدکاظم*محمدعلی*محمدرضا*شهربانو*محتاج همگی اسکندرنزاد

آدرس مورد مزایده :همدان-شهرک الوند-ابتدای بلوار الوند-خیابان بوستان-انتهای بوستان 7-پلاک 29-ساختمان شمالی

مشخصات مورد مزایده :

بازگشت ابلاغيه بشماره بايگاني0000597 مورخه1400.07.17 در خصوص كارشناس وتعيين قيمت شش دانگ عرصه واعياني يكباب خانه بنام مرحوم محمد هادي اسكندر نژاد فرزند عباس واقع در همدان : شهرك الوند-ابتداي بلوار الوند-خيابان بوستان- انتهاي بوستان 7 پلاك 29ساختمان شمالي ، اينجانب كارشناس منتخب در معييت متقاضي از محل ملك بازديد بعمل آوردم ووضعييت ملكي وارزش روز آن به شرح ذيل اعلام مي گردد. 1- وضعييت ملكي:ملك مورد ارزيابي داراي پلاك ثبتي 339فرعي از سيزده اصلي دريك جلد سند بشماره ثبت 20014 دفتر 92 صفحه 325 به مساحت عرصه حدوداٌ330 متر مربع(قبل از تعريض) طبق ابعاد شرح سند كه از سمت شرق بطول ده متر منتهي به بن بست بوستان 7 ،واعياني در يك ونيم طبقه مسكوني حدوداٌبه مساحت 200متر مربع طبقه اول به مساحت حدوداً 140 متر مربع بصورت مسكوني داراي هال وپذيرائي وآشپزخانه وسه خواب وپاسيو طبقه زير زمين بعنوان انباري با استفاده مسكوني، ساختمان بصورت شمالي با سازه آجري وفلزي با قدمت بالاي 20سال ساخت ، در زمان بازديدملك در تصرف احدي از وراث قرار داشت با كيفيت ساخت نا مطلوب بصورت كلنگي با نماي سيمان پلاستر با سازه نيم اسكلت آجري ،داراي امتيازات آب وبرق وگاز و تلفن ، ارزيابي بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي به اشخاص حقيقي وحقوقي وبدون در نظر گرفتن هيچگونه معارض انجام گرفته است در صورت ارائه مدارك كه مورد تائيد مقام محترم قضائي باشد ميتوان نظر يه تكميلي ارائه گردد. 2-ارزش روز ملك: با توجه به موقعيت ومحل استقرار ملك وشرايط خاص قرارگيري بادر نظر گرفتن عوامل موثر ارزش معاملاتي تمامي شش دانگ عرصه واعياني وامتيازات اين ملك با معيار عادله زمان بازديد برابر است با 34.800.000.000ريال معادل(سه ميليارد وچهارصد وهشتاد ميليون تومان) تعيين واعلام نظر ميگردد.

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن اقدام می نماید. به تاریخ5-11-1400 ساعت 8 تا 8.30صبح  محل برگزاری مزایده دادگستری کل استان همدان -طبقه اول- واحد مزایده می باشد . مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 مبلغ پیشنهادی را فی المجلس  و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

رونوشت : ریاست محترم واحد ارجاعات همدان جهت اقدام در خصوص الصاق در محل

اطلاعات بیشتر

مهلت

به تاریخ5-11-1400 ساعت 8 تا 8.30صبح