یکباب منزل مسکونی

4500000000

توضیحات

9209987639800286

140028460000107070
شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تويسركان

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزايده

 

    حسب تقاضای دادستان محترم  در پرونده کلاسه  0000227  اجرای احکام کیفری دادسرای تویسرکان مبنی بر  مزایده اموال غیر منقول متعلق به شربت علی شاهی  فرزند  شکرعلی  كه عبارتنداز  شش دانگ عرصه واعیان    یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه با زیر بنای 72 متر مربع  نیمه اسکلت و نازک کاری و کچ کاری  با نمای سیمان و سرامیک با قدمت حدود پنج سال ساخت که در زمینی به مساحت 798 متر مربع  واقع درتویسرکان روستای حاجی آباد بعد از پل مجاور رودخانه  به شماره پلاک ثبتی 208فرعی از  190  اصلی بخش  چهار  تویسرکان ميباشد كه توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزش کل ملک  4500000000 (چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال )  ارزيابي گرديده است،در یکشنبه مورخ  1400/11/13 رأس  ساعت  10  صبح در محل اجراي احكام كيفري تويسركان به مزايده گذاشته ميشود.مزايده از مبلغ كارشناسي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي از سوي شركت كنندگان در مزايده واگذار ميگردد،لذا كساني كه تمايل به شركت در مزايده را دارند ميتوانند 5 روز قبل از شروع مزايده،با هماهنگي اين اجرا از مال توقيفي بازديد و در وقت مقرر جهت شركت در مزايده در اين اجرا حاضر شوند.ضمنا” ده درصد از كل قيمت پيشنهادي نقدا” في المجلس و مابقي ظرف يكماه از تاريخ برگزاري مزايده اخذ خواهد شد%

 

مدير دفتر شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تويسركان

محمدتقي قلخانباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

کشنبه مورخ  1400/11/13 رأس  ساعت  10  صبح