یکباب منزل مسکونی مهدیه

4286000000

توضیحات

9809988322501278

140050460000128236
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرمانشاه

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده اموال منقول

در خصوص پرونده اجرائي کلاسه 0000226 شعبه 2 اجراي احکام کيفري کرمانشاه موضوع شکايت کيفري مریم بهرام فرزند محمد کریم با کد ملی 3781889051 در نظر دارد مال منقول موصوف ذيل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجراي احکام مدني از طريق مزايده حضوري بفروش برساند.

مشخصات مورد مزايده : مورد مزايده یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی 1154 فرعی از 20 اصلی بخش 3 حومه حوزه ثبت کرمانشاه واقع در کرمانشاه بخش مرکزی شهرک مهدیه خیابان دکتر علی شریعتی پلاک 106 به میزان 4/286/000/000  ارزيابي گرديده لذا مزايده براي روز دو شنبه مورخه 1400/11/13 روز چهارشنبه راس ساعت 10صبح تعيين گرديده است طالبين و خريداران مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در چهار راه بسيج – خيابان بنت الهدي – دادگستري کل استان کرمانشاه طبقه اول شعبه دوم اجراي احکام کيفري مراجعه تا ترتيب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهي فراهم و در روز و ساعت مقرر جهت شرکت در مزايده حاضر شوند مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود و هرشخصي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مکلف است 10درصد بهاي پيشنهادي را في المجلس بعنوان سپرده قبل از انجام مزایده و با حضور شخص شرکت کننده جهت تحویل شناسه پرداخت به شعبه مراجعه نماید و باقيمانده آن را حداکثر ظرف مهلت يک ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز کند در صورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مبلغ واريزي به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد . پس از احراز صحت جريان مزايده ، دستور صدور انتقال سند به نام خريدار صادر مي شود . در ضمن هزينه نقل و انتقال بر عهده خريدار مي باشد بديهي است پس از انجام تشريفات و مراحل قانوني سند به نام خريدار منتقل خواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

وز دو شنبه مورخه 1400/11/13 روز چهارشنبه راس ساعت 10صبح