یکباب منزل مسکونی بلوارهجرت

46000000000

توضیحات

140012920000177688

140012460000245177
شعبه 6 اجراي احكام (ويژه نيابت حقوقي و خانواده) شيراز

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000690  اجرای احکام مدنی 6 شیراز موضوع محکومیت مالی نیابت صادره از شهرستان لامرد  محکوم له آقای محمد طاهر علی زاده  فرزند علی  تقاضای فروش اموال معرفی شده از سوی(علیرضا زارع )  جهت  محکوم علیهم  خانم معصومه سجادی فرزند علی اکبر  به شرح ذیلالذکر معادل مبلغ 13/445/805/948  ریال را نموده لذا وقق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش ازطریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار میگردد . به همین جهت روز 1400/11/02 ازساعت 9 الی10صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید میتوانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع میشود بر اساس نظریه  1400220593367603 مورخ 1400/7/15 کارشناس  رسمی دادگستری :آقایان کیهان مهربان و علیرضا فاضلی و فرشید برکتی  به مبلغ 13/129/933/992ریال میباشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره IR080100004058012907627341  به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما  به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز وبقیه بهای ملک را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. درصورت عدم پرداخت باقیمانده،مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت  اول میباشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 1/312/993/400    ریال باشناسه پرداخت : 978108100100011400129200001776 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند

در خصوص  اموال غیر منقول حسب ماده 144 قانون اجرای احکام  چنانچه  خریداری نباشد  و محکوم له  مال مزایده را در قبال  طلب  خود قبول  نماید  محکوم علیه  می تواند  ظرف  2 ماه  با پرداخت  کل  محکوم به  تقاضای  رفع توقیف مال را بخواهد./ 

مشخصات ملک مورد مزایده : 1/75  دانگ  از شش دانگ مالکیت عرصه و اعیان پلاك ثبتي شماره هاي 43 / 596 و 25 / 596 بخش 3 شيراز ، طبق اسناد مالكيت ابرازي ، ملك داراي دو سند مالكيت تك برگ شش دانگ عرصه و اعيان بشرح ذيل مي باشد: الف) ملك به پلاك ثبتي 25 فرعي از 596 اصلي بخش ثبتي 3 شيراز داراي سند تك برگ با شماره سريال 794382 الف/98 مورخ 23 / 9 / 1398 بمساحت 2 / 187 مترمربع به مالكيت شش دانگ عرصه و اعيان  ب) ملك به پلاك ثبتي 43 فرعي از 596 اصلي بخش ثبتي 3 شيراز داراي سند تك برگ با شماره سريال 794377 الف/98 مورخ 23 / 9 / 1398 بمساحت 86 مترمربع به مالكيت شش دانگ عرصه و اعيان -مشخصات ملك: ملك به پلاك ثبتي 25 فرعي از 596 اصلي يكباب خانه مسكوني شامل دو طبقه بمساحت زيربناي حدود 190 مترمربع ( هر طبقه در حدود 95 مترمربع ) با اسكلت بنايي ، نماي بيروني آجر ، نماي سمت حياط كينتكس ، طبقه همكف سقف طاق ضربي شامل يك اتاق ، پوشش كف موكت و موزاييك ، بدنه كينتكس ، كابينت فلزي و طبقه اول سقف شيرواني شامل دو اتاق با قدمت بيش از 40 سال ساخت، سيستم سرمايش كولر آبي و سيستم گرمايش بخاري گازي و داراي انشعاب آب ، برق و گاز مي باشد. ملك به پلاك ثبتي 43 فرعي از 596 اصلي يك سوئيت مسكوني شامل يك طبقه بمساحت زيربناي حدود 75 مترمربع با اسكلت بنايي ، نماي كينتكس ، سقف تيرچه بلوك و قسمتي شيرواني شامل دو اتاق ، پوشش كف موكت و موزاييك ، بدنه رنگ آميزي ، كابينت فلزي و سيستم سرمايش كولر آبي و سيستم گرمايش بخاري گازي با قدمت ساخت بيش از 30 سال و داراي انشعاب آب، برق و گاز مي باشد. پوشش كف حياط بين دو پلاك ثبتي مذكور شامل موزاييك و باريك سازي در حياط ( سرويس يهداشتي ) بمساحت در حدود 5 / 3 مترمربع وجود دارد. -لازم به ذكر است كه دو پلاك ثبتي مذكور داراي سند مالكيت مجزا ولي در قالب يك خانه مسكوني مي باشند. -نظريه كارشناسي : ارزش شش دانگ پلاك هاي ثبتي شماره هاي43 / 596 و 25 / 596 جمعا” بمساحت 2 / 273 مترمربع با توجه به موقعيت محل ، قدمت، مساحت و ساير عوامل موثر و بدون كسر هرگونه مبلغ بازداشتي ، رهني ، بدهكاري ملك به ادارات ، شهرداري و ساير ارگان هاي ذيربط و افراد حقيقي و حقوقي ، مبلغ 46،000،000،000 ريال ( معادل چهار ميليارد و ششصد ميليون تومان) ارزيابي و تعيين مي گردد و ساير موارد زير را به استحضار ميرساند : لازم به ذكر است كه تنها راه دسترسي پلاك ثبتي43 فرعي از 596 اصلي ( پلاك پشتي) از مسير پلاك ثبتي 25 فرعي از 596 اصلي ( پلاك جلويي ) مي باشد و ارزش ملك پشتي فقط در صورت فروش همزمان با پلاك جلويي قابل ارزيابي است و پلاك پشتي بدليل تنها راه دسترسي از سمت پلاك جلويي به تنهايي قابل فروش نمي باشد. 1-ملك ثبت شده مي باشد. 2-ملك در اجاره مي باشد و طبق اظهارات شخصي بنام آقاي همايون فرهمند كه در ملك حضور داشت ، طبق توافق شفاهي با مالك تا مورخ 31 / 6 / 1401 در اجاره مي باشد ولي هنوز اجاره نامه تنظيم نگرديده و مبلغ اجاره مشخص و تعيين نگرديده است. 3-ملك مفروز مي باشد.

آدرس :شيراز- بولوار هجرت خيابان عبير آميز كوچه 6 اولين فرعي سمت راست دومين منزل سمت چپ پلاك 144 كدپستي شماره 14546و 14545-71456 

شعبه 6 اجرای احکام مدنی شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز 1400/11/02 ازساعت 9 الی10صبح