یکباب مغازه میدان محمدیه

51000000000

توضیحات

9709980202001516

140068460000517091
اجراي احكام شعبه 250 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده شش دانگ سرقفلی یکباب مغازه در پرونده اجرایی 980033

بموجب اجراییه صادره ازشعبه 250 دادگاه خانواده یک تهران علیه آقای کاظم محمدی خلیق محکوم به پرداخت مهریه 69/000/000 ریالی به نرخ روز تا زمان اجرای حکم که تا پایان سال 99 بملغ 20/956/506/000 ریال محاسبه شده در حق خانم زینب صراف باوکالت خانم مریم سهیلی راد ، لذا شش دانگ سرقفلی یکباب مغازه محکوم علیه از پلاک ثبتی 5096/6 بخش 5 تهران واقع در میدان محمدیه خ خیام جنوبی کوچه آهن فروشان پلاک 26 بازداشت و جهت مزایده توسط کارشناس دادگستری بشرح آتی ارزیابی شده است مغازه به مساحت 187/42 متر مربع در طبقه همکف یک ساختمان دو طبقه قرار دارد درب و پنجره مغازه شیشه سکوریت با حفاظ کرکره برقی ریموت دار کف سرامیک و بدنه کاشی و سقف گچ میباشد بر مغازه 3/2 متر و عمق 5 متر و ارتفاع 4 متر با انشعاب برق و گاز مستقل و آب مشترک است ارزش 6 دانگ سرقفلی و حقوق تجاری بملغ 51/000/000/000 ریال می باشد لذا مقرر شده 6 دانگ سرقفلی مغازه موصوف بتاریخ 1400/11/06 ساعت 9/30-9 از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضایی خانواده یک در قبال محکوم به (مهریه به نرخ روز) بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهند فروخته خواهد شد از برنده مزایده ده درصد مبلغ فروش نقدا دریافت و خریدار مکلف است مانده قیمت را ظرف یکماه پرداخت کند همچنین موافقت مالک ملک با فروش سرقفلی باید تا زمان تنظیم سند اجاره (سرقفلی) کسب شود در غیر اینصورت مزایده باطل مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه ها بنفع دولت ضبط می شود کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک داده شود .

                                                                 دادورز اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ 1400/11/06 ساعت 9/30-9