یکباب مغازه تجاری دو دهنه به مساحت 123/81 متر مربع و یکباب انباری تجاری به مساحت 155/93 متر مربع واقع در خیابان جمهوری اسلامی از غرب به شرق ما بین خیابان های اردیبهشت و فروردین

238000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980229300454
شماره آگهی:
140068460000529320
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

بنام خدا

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 9900234/33/ج

نظر به اینکه طبق دادنامه شماره 9909972131200384 مورخ 30-2-99 موضوع دعوی آقای سید بهرام رشیدی فر به طرفیت خانم سیدرضا و سید غلامحسین و سیدعلی و همگی رشیدی فر و سیامک برومند خوش بخت دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی شماره 329 فرعی از 3776 اصلی واقع در بخش 3 تهران صادر گردیده است لذا حسب دستور دادگاه ملک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 238/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

1-نام و نام خانوادگی صاحبین ملک : سید بهرام رشیدی فر 5-5سهم از 9سهم به انضمام ثمنیه عرصه و اعیان ششدانگ بشماره سند چاپی 209700سری ج سال98و سید غلامحسین رشیدی فر مالک 1 سهم از 9 سهم به استثناء ثمنیه عرصه و اعیان بشماره سند چاپی 172658سری ب سال 90 و سید علی مالک 2 سهم از 9 سهم به استثناء ثمنیه عرصه و اعیان ششدانگ بشماره چاپی 699519صفحه 9 دفتر املاک جلد 638ذیل شماره 98016ثبت گردیده است و سیامک برومند خوش بخت مالک 5-0سهم از 9 سهم به استثناء بهای ثمنیه عرصه و اعیانی با سند مالکیت بشماره چاپی 952725سری ب سال 95شماره دفتر الکترونیک 139620301049018693ثبت گردیده است و برابر نامه شماره 139304901015004256مورخه 18-5-93از اداره پنجم اسناد رسمی سهمی سید علی رشیدی فر در قبال مبلغ 950000000ریال اصل و مبلغ 47500000بابت نیم عشر اجرائی در قید بازداشت میباشد

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن : : ملک مذکور ششدانگ یکباب مغازه تجاری واقع در طبقه همکف به مساحت 123/81 متر مربع قطعه اول تفکیکی به انضمام یکباب انباری تجاری واقع در زیر زمین به مساحت 155/93 متر مربع به نشانی خیابان جمهوری اسلامی از غرب به شرق ما بین خیابان های اردیبهشت و فروردین ، پلاک شهرداری شماره 1240 می باشد.ملک موصوف یک باب مغازه دو دهنه واقع در طبقه همکف با تابلوی منصوب ( مبلمان بهرام ) که در حال حاظر فاقد فعالیت کسبی می باشد به انضمام واحد واقع در طبقه زیر زمین که ساختمان قدیمی ساز می باشد. مغازه طبقه همکف دو دهنه ( اندازه داخل به داخل دو دهنه مذکور مجموعا حدود 6 متر مربع می باشد ) مشتمل بر یک سالن به انضمام سرویس بهداشتی توالت ، درب ورودی مغازه از نوع شیشه سکوریت همراه با حفاظ کرکره ای مشبک ، کف مفروش از سنگ ، دیوار ها دارای پوشش رنگ ، ارتفاع از کف مغازه تا زیر سقف آن در قسمت شمالی حدود 6 متر و در سایر نواحی واحد مذکور حدود 2/75 متر مربع می باشد.واحد مذکور در حد شمالی محدود به خیابان جمهوری و در حد جنوبی آن دیوار و پنجره ( مشرف به فضای حیاط جنوبی ساختمان ) می باشد. در مغازه مذکور در زمان بازدید دو عدد میز تعدادی ظروف یکبار مصرف قرار دارد و در ضمن مغازه یاد شده فعالیت کسبی نداشت امکانات و امتیازات ابرازی واحد مورد بازدید مشتمل بر انشعابات برق و آب شهری و تلفن میباشد واحد واقع در طبقه زیر زمین که از طریق راه پله واقع در داخل ساختمان قابل دسترسی می باشد ( واحد مذکور دارای درب مستقلی نیز به گذر شمالی دارد ولی راه پله ای جهت تردد از درب مذکور مشاهده نشد ) مشتمل بریک سالن به انضمام سرویس بهداشتی توالت ، درب ورودی از نوع آهنی شیشه خور ، کف سالن مفروش از موزائیک ، دیوارها دارای پوشش کاغذ دیواری ، ارتفاع از کف واحد تا زیر سقف آن در عمده مساحت آن 2/9 متر مربع بوده و نور گیری واحد مذکور از طریق پنجره های جنوبی انجام می گیرد .(نورگیری نیز در حد شمالی واحد در قسمت زیرین کف پیاده رو مجاور قرار دارد که در زمان بازدید نوری از آن تامین نمی شد در بخشی از طبقه مذکور وسائلی نظیر چند عدد صندلی -دوچرخه-تعدادی کارتن خالی -چند عدد تابلو-سه عدد درب چوبی -تشک رختخواب -یکدستگاه گاز خوراک پزی دپو شده در ضمن طبقه مذکور فاقد فعالیت کسبی میباشد

3-حدود مشخصات ششدانگ یکباب مغازه واقع در طبقه همکف بمساحت 81-123متر مربع که با انباری تجاری قطعه سوم تفکیکی تواما قابل انتقال است شمالا در و دیواریست به خ جمهوری شرقا دیوار و دیوار مشترکی است به راهرو و راه پله و محل آسانسور مشاعی و قطعه دوم تفکیکی جنوبا دیواریست به فضای حیاط مشاعی غربا به دیوار پلاک 40-3776کف و سقف اشتراکی است حدود مشخصات یکباب انباری تجاری واقع در زیر زمین بمساحت 93-155متر مربع که با مغازه یک تفکیکی تواما قابل انتقال است شمالا دیواریست به بر خ جمهوری شرقا دیوار و درب و دیوار اشتراکی است به محل تاسیسات و راه پله مشاعی و انباری قطعه چهارم تفکیکی جنوبا تحتانی فوقانی دیوار و پنجره است به بر حیاط مشاعی غربا دیوار به دیوار پلاک 40-3776کف روی عرصه و سقف با کف فوقانی اشتراکی این انباری تجاری است مطابق تصویر صورتمجلس تفکیکی ارائه شده بشماره 14633-غمورخه10-11-1367در خصوص پلاک ثبتی 39-3776بخش3تهران عرصه مشاعی بمساحت40-363متر مربع مجموع مساحتهای اختصاصی بمیزان9-1433متر مربع مساحت واحد تجاری واقع در طبقه همکف بشماره قطعه یک و انباری تجاری واقع در طبقه زیر زمین مساحت واحد تجاری واقع در طبقه همکف بشماره قطعه یک 81-123مترمربع و انباری تجاری واقع در طبقه زیر زمین بمساحت93-155مترمربع پلاک ثبتی 329و330فرعی از3776اصلی بخش3تهران میزان بدهی عوارض نوسازی و پسماند مشاغل و شهرداری عوارض کسب و پیشه جمعا بمیزان 41703000ریال میباشد

مورد مزایده ششدانگ :ملکیت و سرقفلی و حق کسب و پیشه ششدانگ واحد تجاری واقع در طبقه همکف به انضمام انبار تجاری واقع در طبقه زیر زمین مذکور که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده 238/000/000/000 ریال تعین نموده است .مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 1400/11/19 از ساعت13:00 الی 13:30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع درشعبه اجرای 33 در دادگاه شهید مدنی از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر کد 603 به نام حساب سپرده جاری مجتمع قضائی واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.و تحویل مال مورد مزایده پس از پرداخت کل مبلغ مزایده خواهد بود و کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد

قاضي واحد اجراي احكام مدني اجراي احكام شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران – حميد يزداني

استان تهران-شهرستان تهران – تهران-خيابان ايرانشهر شمالي-نرسيده به پل كريمخان-نبش كوچه ملكيان- مجتمع قضائي شهيد مدني تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/19 از ساعت13:00 الی 13:30