یکباب ساختمان سه طبقه مسکونی وتجاری +خرپشته

39200000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982988200863
شماره آگهی:
140191460000558431
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در خصوص پرونده 0001773 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیهم مرتضی شربتی و علی اصغر ابراهیم پورو راحیله شربتی و الهام شربتی و زهرا کریمی و علیرضا شربتی و فاطمه شربتی محکوم اند به اقدام برابراجراییه درحق محکوم لهم آقای مهری شربتی و اکرم عباس زاده ارجستان و نگار شربتی و دانیال شربتی و سوفیا شربتی و حجت شربتی که اقدام به اخذ دستور فروش ملک (تقسیم ترکه) نموده وتوسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال ذیل به تاریخ 1401/11/10 روز دو شنبه ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مشخصات وقیمت پایه اموال موردمزایده:

مورد مزایده عبارت است ازیک باب ساختمان سه طبقه قدیمی ساز و با موقعیت در جنوب معبر واقع شده که با اسکلت فلزی ،سقف طاق ضربی ،نمای آجر سفال قدیمی احداث شده است و طبقه همکف مشتمل بر دو باب مغازه هر یک بمساحت تقریبی 12 متر مربع (حسب اظهارنظر طرفین یک باب مغازه به غیر فروخته شده است) در همکف پس از ورود به راه پله یک واحد مسکونی مشتمل بر راهرو مابین آشپزخانه دو اتاق تو در تو بزرگ حیاط و انباری و سرویس بهداشتی در حیاط بوده کف اتاق ها موزا ئیک ،دیواره نقاشی در اتاق ها و کاشی با ارتفاع حدود1.6 در آشپزخانه و سرویسها بوده و طبقات اول و دوم بصورت مسکونی که پارتیشن و جدا کننده فضا ها و اتاقها از دربهای نئوپانی قدیمی بوده که در برخی قسمتها جمع آوری شده و بصورت سالن بزرگ در آمده که در زمان بازدید بصورت پذیرایی بزرگ و آشپزخانه و سرویسها (توالت در پاگرد) مشاهده گردید کف واحد سیمان در پذیرایی ، ساختمان دارای سه انشعاب برق و سه انشعاب گاز و یک انشعاب آب میباشد و سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی بوده و جنس کابینها فلزی و پنجره ها فلزی شیشه خور تک جداره میباشد .مساحت عرصه در حدود 212.0 متر مربع (ابعاد 25.05*8.46) بنای احداثی مجموع در همکف در حدود 184.0 متر مربع -طبقات اول و دوم هر یک در حدود 165.0 متر مربع و خرپشته در حدود 12.0 متر مربع میباشد .ملک از حد شمال به کوچه سمیه و از حد شرق و جنوب و غرب به ساختمانهای مجاور محدود میگردد.

ارزش ششدانگ ملک مورد نظر بصورت یکباب ساختمان سه طبقه مسکونی وتجاری +خرپشته منهای ارزش یک باب مغازه موصوف واگذار شده به غیر شامل عرصه و اعیان و امتیازات و انشعابات بشرط نداشتن هرگونه دیون احتمالی و منع قانونی بمبلغ 39/200/000/000 ریال معادل سه میلیاردو نهصد و بیست میلیون تومان تعیین و اعلام میدارد.

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/10