یکباب آپارتمان مسکونی

19000000000

توضیحات

140068920002047890

140068460000506864
اجراي احكام شعبه 34 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول پرونده کلاسه 0000160/34/ج  اجراي احکام مدني شعبه 34 دادگاه حقوقي – نظر به اينکه به موجب  شماره دادنامه 140068390006011515  مورخ 1400/5/4  پلاک ثبتی 22681  فرعی از 126 اصلی  واقع در بخش 11 تهران موضوع مالکیت آقای حمیدرضا ساعتچی  و خانم لیلا ساعتچی  به خواسته دستور فروش پلاک مذکور به نشانی تهران  –  بلوار اشرفی اصفهانی پائین تر از بزرگراه همت خیابان حیدری پلاک 22 طبقه سوم واحد شمال شرقی  کارشناس ششدانگ آن را 19/000/000/000ریال ارزیابی نموده است

1-نام ونام خانوادگي صاحب ملک:  مالکین به شرح مذکور در بالا می باشد

2-محل وقوع ملک و توصيف اجمالي و کاربري آن: یک باب آپارتمان مسکونی واقع در سمت شمال شرقي طبقه سوم به مساحت 52/75 مترمربع، به انضمام انباري مسكوني قطعه 14 تفكيكي به مساحت 1/3مترمربع واقع در سمت مركزي زيرزمين اول، به انضمام پاركينگ مسكوني قطعه 14 تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت شرقي زيرزمين يك، با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و ساير قسمت هاي اشتراكي طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين‌نامه اجرايي آن.و واقع در ساختماني است با قدمت تقريبي 21 سال و نماي آجر سنگ و پنجره هاي فلزي با 6 طبقه بنا مشتمل بر طبقه زيرزمين اول و دوم جهت پاركينگ و انباري و تأسيسات مركزي و طبقات همكف تا سوم به صورت 16 واحد مسكوني است. ساختمان فاقد آسانسور بوده و پوشش كف راه‌پله سنگ و بدنه تا حدود يك متر سنگ و مابقي سراميك و پوشش كف پاركينگ موزاييك و بدنه رنگ و واحد موردنظر داراي انشعابات آب و گاز و برق مي‌باشد. برابر اطلاعات مندرج در سامانه شهرداري تهران ملك در پهنه R122 بوده و واحد مورد نظر با پوشش كف سراميك و بدنه كاغذ، داراي نشيمن، 2 اتاق، يك دستگاه سرويس بهداشتي، حمام و آشپزخانه باز با كابينت و سامانه سرمايشي كولر آبي و گرمايشي موتورخانه مركزي و شوفاژ مي‌باشد. ملك در زمان بازديد تخليه مشاهده شد.

3-وضعيت ثبتي: شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونی تحت پلاک ثبتی  ثبتی 22681  فرعی از 126 اصلی  واقع در بخش 11 تهران به مساحت 52/75می باشد

4-مورد مزايده ششدانگ آپارتمان مذکور مي باشد که کارشناس رسمي دادگستري ارزش آن را به مبلغ پايه مزايده 19/000/000/000ریال تعين نموده است .

مقرر گرديد ملک مذکور در تاريخ  1400/11/12 از ساعت 13:30 الي 14:00 در واحد مزايده مجتمع قضايي شهید مدنی تهران واقع در خيابان انقلاب خيابان قدس روبروي خيابان پور سينا از طريق مزايده به فروش برسد. مزايده از قيمت پايه شروع و کسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزايده اخذ و خريداربايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده الباقي مبلغ را به حساب سيباي شماره 2171299079005 نزد بانک ملي شعبه بزرگمهر کد 503 به نام حساب سپرده جاري مجتمع قضائي شماره 21 واريز نموده و قبض آن را به اين شعبه تسليم نمايد. درغير اينصورت 10 درصد پرداختي به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. بديهي است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائيد مزايده، ملک مذکور به نام خريدار منتقل خواهد شد. کسانيکه که تمايل به شرکت در مزايده و بازديد ملک موصوف را دارند مي توانند 5 روز قبل از مزايده به اجراي احکام اين شعبه مراجعه تا مقدمات بازديد آنها فراهم گردد. ضمنا هزينه انتقال سند رسمي به عهده خريدار مي باشد و اين شعبه هيچ تعهدي در خصوص تخليه و تحويل ملک موصوف ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/11/12 از ساعت 13:30 الي 14:00