یك واحد آپارتمان، طبقه همكف در شهرستان قصر شیرین

رایگان

توضیحات

140250920000704891

140250460000201386
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قصرشيرين

1402/11/17

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي                *آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول*

 

 درخصوص پرونده اجرائی کلاسه0200277 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری قصرشیرین  له علی اشرف ویسی بیامه ء  علیه علی حسن ویسی بیامه ء و…دایر بر فروش املاک مشاعی مرحوم الفت ویسی بیامه ء ، در نظر دارد مال غیر منقول ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات حقوقي وقانوني مورد مزایده – ملك مورد نظر يك واحد آپارتمان، طبقه همكف از ساختمان دو طبقه مسكوني داراي سند دفترچه اي شش دانگ پلاك ثبتي باقيمانده 351 اصلي واقع در ناحيه پنج قصرشيرين بخش چهار كرمانشاه به مساحت 113/7 مترمربع به مالكيت آقاي الفت ويسي بيامه مي باشد. مشاعات و مشتركات ساختمان شامل: الف- عرصه ملك، مشاع و تابع قانون مدني و قانون تملك آپارتمان ها مي باشد؛ ب- راه پله اشتراكي طبقه همكف به مساحت 8/46 مترمربع؛ ج- راه پله اشتراكي طبقه اول به مساحت 10/04 مترمربع؛ د- حياط مشترك طبقه همكف به مساحت 60/78 مترمربع؛ ه- نورگير اشتراكي در هر دو طبقه در حد شمال به مساحت 1/03مترمربع؛ و- نورگير مشترك در هر دو طبقه در حد شرق به مساحت 3/39 مترمربع می باشد . ملك مورد اختلاف يك واحد آپارتمان مسكوني، طبقه همكف از ساختمان دو طبقه مي باشد كه حدودات وضع موجود با سند مطابقت دارد؛ دسترسي به معبر از سمت غرب و به كوچه 8 متري مي باشدقدمت ساختمان بيش از 20 سال مي باشد و در حال حاضر واحد مورد نظر خالي از سكنه است. واحد مذكور به صورت آجري بدون كلاف بندي و فقط شناژ افقي روي كرسي چيني اجرا شده است و فونداسيون قابل رويت نيست؛ پوشش سقف آن طاق ضربي و همچنين فاقد نماسازي، داراي هال و پذيرايي و آشپزخانه و حمام و سرويس بهداشتي و دو اتاق خواب مي باشد؛ نماي داخلي ديوارهاي هال و پذيرايي و اتاق خواب ها سفيد كاري، ديوار حمام و سرويس بهداشتي و آشپزخانه به ارتفاع 1/5 متر از كف، كاشي است . كف كل واحد به غير از حمام و سرويس بهداشتي و آشپزخانه كه سراميك است، سيماني مي باشد؛ كابينت آشپزخانه فلزي قديمي مي باشد؛ درب ورودي از سمت حياط و نيز پنجره ها، فلزي و درب ورودي از سمت راه پله و نيز اتاق ها، چوبي با چارچوب فلزي و درب سرويس بهداشتي و حمام، آلومينيومي شيشه خور مي باشد؛ كف حياط مشترك، موزاييك و درب ورودي آن ماشين رو و فلزي و همچنين درب ورودي نفر رو ساختمان، فلزي شيشه خور مي باشد؛ سيستم سرمايشي كولر آبي و سيستم گرمايشي بخاري گازي و آبگرمكن ديواري مي باشد.واحد موصوف داراي اشتراك آب، برق، گاز و تلفن مجزا مي باشد. در حال حاضر با عنايت به موارد فوق الذكر، موقعيت و محل ملك، ابعاد و مساحت اعيان و قدر السهم از عرصه، قدمت اعياني، كيفيت ساخت، دسترسي به معابر اصلي، عرض گذرهاي مجاور، كاربري، عرضه و تقاضا و وضعيت فعلي بازار املاك و با در نظر گرفتن جميع عوامل مؤثر در قيمت گذاري، بدون در نظر گرفتن هر گونه ديون، تعهدات و بدهي هاي قانوني احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي، ارزش کل ملک (طبقه همکف) مذكور مبلغ 9/450/000/000 (نه ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون) ريال برآورد و تعيين مي گردد.مزایده برای روز دوشنبه مورخ1402/12/07ساعت 10صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در قصرشیرین –میدان مهدیه –طبقه دوم دادگستری –واحد اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی حداقل 10درصد مبلغ کارشناسی به همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره  IR740100004056012907595698نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

 

محمدبیگی

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری قصرشیرین