یك قطعه زمين خیابان مظفری نیا

358000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920006695916
شماره آگهی:
140168460000542900
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرای به کلاسه 1/00160/259/ج از شعبه 1 اجرای احکام -دادنامه 14005330مورخ 1400/12/25-محکوم له آقای پرویز صادقی فرزند حسینعلی با وکالت آقای محسن دارابی – محکوم علیهما آقای محمد علی آزاد – آقای محمدتقی علی زاده – موضوع دستور فروش 6دانگ پلاک ثبتی 84/10315بخش 11تهران به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

احتراما بازگشت به ابلاغ كارشناسي پرونده با شماره بايگاني 0100160 در خصوص ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 84/10315 بخش 11 تهران، گزارش كارشناسي به شرح ذيل خدمتتان تقديم مي گردد.

مشخصات ثبتي ملك طبق سند مالكيت ابرازي خواهان به شماره سريال 705099 ب93

يك قطعه زمين (وضعيت خاص طلق) به شماره 10315 فرعي از 84 اصلي قطعه 497 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 16 فرعي از اصلي مذكور بخش 11 حوزه ثبت ملك تهرانپارس استان تهران به مساحت 490 مترمربع. لازم است؛ آخرين مالكين ملك از اداره ثبت مربوطه استعلام گردد.

حدود ملك: شمالا: ديواري است به طول 14/00 متر به قطعه 455 تفكيكي، شرقا: درب و ديواري است به طول 35/00 متر به خيابان به عرض 20 متر، جنوبا: درب و ديواري است به طول 14/00 متر به خيابان به عرض 10 متر، غربا: ديوار به ديوار به طول 35/00 متر به قطعه 496 تفكيكي.

آدرس ملك: تهران – خيابان مظفري نيا (سراج) – نبش خيابان مهدي بقائي – پلاك 500 (گرمابه آزادي) (كروكي موقعيت ملك پيوست مي باشد)

گردش كار و مدارك ابرازي

طبق نامه شماره 504/27565 مورخ 1401/04/12 شهرداري منطقه 4 تهران در جواب استعلام صورت گرفته، طبق اظهار اداره طرح تفضيلي و بر و كف با عنايت به كروكي كارشناس رسمي دادگستري جناب آقاي خانزاده ابعاد پس از اصلاحي ملك با پلاك ثبتي 84/10315 به شرح، شمالا 9/00 متر به پلاك، شرقا 30/41 متر به گذر پخ 6/50 متر، جنوبا 4/37 متر به گذر و غربا 35/00 متر به پلاك با مساحت 304/35 مترمربع مي باشد. پلاك ثبتي مورد استعلام (84/10315) به صورت تجميعي با پلاك هاي ثبتي 84/889 و 84/861 داراي پروانه ساختماني شماره 17301 به تاريخ 1359/02/18 شامل 626/0 مترمربع گرمابه و 4 واحد پاركينگ در فضاي باز طبقه همكف به عنوان سطوح مجاز مي باشد. با توجه به گزارش اداره شهرسازي ناحيه 7 وضعيت بناي موجود ملك (به صورت تجميعي) مطابق فرم گزارش بازديد داراي تخلف احداث 24/0 مترمربع زيرزمين با كاربري انبار، حذف 4 واحد پاركينگ طبقه همكف و توسعه همكف به ميزان 238/0 مترمربع با كاربري گرمابه مي باشد. لازم به ذكر است تخلفات اعلامي تا اين تاريخ مورد رسيدگي فني قرار نگرفته و ملك موصوف فاقد گواهي بلامانع و يا پايانكار مي باشد. ساير موارد به شرح سند مذكور.

طبق مندرجات سايت شهرداري تهران ملك به همراه دو ملك مجاور داراي كد نوسازي 50282013 بوده و در پهنه M113 طرح تفصيلي شهر تهران قرار دارد.

ملك مورد نظر به همراه دو پلاك مجاور (پلاك ثبتي 84/889 و 84/861 بخش 11 تهران) بصورت گرمابه متروكه يك طبقه روي زمين با نماي سنگ و سيمان مي باشد. پوشش كف و بدنه داخل سنگ، سراميك، كاشي، موزاييك و … بوده و در زمان بازديد فاقد فعاليت بود. (عكسهاي ملك پيوست مي باشد)

حدود رسيدگي و اعلام نظر كارشناس

رسيدگي‌هاي به عمل آمده و اعلام نظر كارشناسي به شرح آتي مبتني بر بررسي تصاوير و مدارك و اطلاعات ارائه شده توسط خواهان كارشناسي و موجود در پرونده مي‌باشد. بديهي است چنانچه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي، مدارك و مستندات و اطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي مؤثر واقع گردد؛ مسئوليتي متوجه اين بررسي و نظريه كارشناسي صادره نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده مي‌باشد و در صورت دستور مقام محترم قضايي نظريه تكميلي ارائه مي گردد. همچنين مسئوليت ناشي از هرگونه ادعاي جعل و مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشت‌ها و انكار و ترديد به دلايل با اسناد ارائه شده، متوجه ابراز كننده مدارك، اطلاعات و دلايل مي‌باشد.

بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك، وجود هر گونه تعارض يا تداخل ثبتي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم مي بايست اخذ گردد.

نظريه كارشناسي

با توجه به نكات فوق الذكر و تحقيقات ميداني و صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي و صحت و اصالت مدارك ابرازي و در حالتي كه منعي براي انجام معامله و انتقال رسمي و بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي وجود نداشته باشد؛ ارزش ششدانگ پلاك ثبتي 84/10315 بخش 11 تهران بصورت تخليه و بدون در نظر گرفتن كليه تعهدات و ديوني كه ممكن است به اشخاص حقيقي و حقوقي وجود داشته باشد؛ برابر 358/000/000/000 (سيصد و پنجاه و هشت ميليارد) ريال برآورد مي گردد.

تاریخ مزایده 1401/10/17ساعت 12 الی 12/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/17