یك باب مغازه به مساحت 54/93 متر

153000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982163300746
شماره آگهی:
140168460000597135
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9904201/ج2 مبني بر فروش ملك تجاري به شماره پلاك ثبتي 33240/124و125 و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (حسن عشرتي مقدم طهراني محکوم عليه: گيلدا تاج – محمدرضا جهانگيري – فاطمه متقيان – محمدرضا جهانگيري ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

موضوع : ارزيابي ملك تجاري به پلاك ثبتي 33240/124و125

بازگشت به ابلاغيه شماره 140168100025552842 مورخ 08/05/1401 به شماره پرونده 9909982163300746 و شماره بايگاني 9904201، به آگاهي مي رساند در مورخ 10/06/1401 به محل مورد نظر به نشاني: تهران، شهرك اكباتان، خيابان نفيسي، مجتمع تجاري نگين اكباتان (فاز3) پلاك 2 مراجعه و پس از مطالعه پرونده، بازديد ، استماع نظر طرفين و انجام بررسي هاي لازم ،گزارش كارشناسي را به شرح ذيل تقديم مي نمايد :

1- قرار كارشناسي : ارزيابي ملك تجاري به پلاك ثبتي 33240/124و125

2- مشخصات ثبتي : عبارتست از يك باب مغازه واقع در طبقه همكف غرب بلوك E1 فاز سه به مساحت 54/93 متر مربع قطعه 71 تفكيكي شماره 33240 فرعي از 124 و 125 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاكهاي 18 و 22 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن داراي دو جلد سند مالكيت به شماره ثبت 122524 دفتر 427 صفحه 165 ثبت و صادره بنام اقاي حسن عشرتي مقدم تهراني فرزند حبيب الله مالك يك دانگ مشاع و سند مالكيت به شماره ثبت 226247 دفتر 449 صفحه 310 ثبت و صادره بنام خانم گيلدا تاج فرزند جعفر مالك 5 دانگ مشاع. طبق پاسخ استعلام ثبتي موجود در پرونده تغييراتي در مالكيت خانم گيلدا تاج با رأي دادگاه صورت گرفته كه تا كنون سندي براي آن صادر نگرديده است.

3-حدود اربعه ملك : شمالاً به طول 7/20 متر ديوار و درب است به محوطه مشاعي

شرقاً به طول 7/63 متر ديواريست مشترك با قطعه 70

جنوباً به طول 7/20 متر ديواريست مشترك با قطعه 69

غرباً به طول 7/63 متر درب است به محوطه باز و مشاعي

4- مدارك ابرازي : شامل تصاوير اسناد مالكيت – پاسخ استعلام ثبتي به شماره 139985601023039063 مورخ 17/12/1399. درصورت ارائه مدارك جديد گزارش مي بايست تجديد نظر گردد.                                                                                         

5- توصيف اجمالي: واحد تجاري مذكور از اضلاع شمالي و غربي به محوطه باز ومشاعي راه دارد و درحال حاضر شعبه اي از بستني نعمت در واحد دائر گرديده است. نماي واحد سنگ قيچي و بدنه آن سنگ گرانيت مشكي و كف آن سراميك است. با چيدمان انجام گرفته داخل واحد، بخش شمال شرقي آن مجزا گرديده است. ديواره اين بخش كاشيكاري گرديده و در آن سينك و آبچكان و گاز رو ميزي نصب گرديده و در بخشي از اين قسمت نيز با دربي مجزا يك باب سرويس بهداشتي با روشويي و دوش حمام تعبيه شده است. با نردباني كه در اين بخش قراردارد مي توان به نيم طبقه بالاي آن دسترسي پيدا كرد كه ظاهراً محل استراحت كاركنان واحد تجاري مي باشد. پوشش سقف واحد، سقف كاذب با تايل گچي مي باشد و ارتفاع آن در حدود 3/90 متر است. سيستم گرمايش واحد پرده گازي و سيستم سرمايش آن كولر گازي است. در زمان بازديد ملك درحال بهره برداري و حسب الاظهار افراد شاغل در آن در يد مستأجر مي باشد.

6- نظريه كارشناسي :فارغ از هرگونه معارض و مغايرتهاي مربوط به حدود ثبتي ، صرفنظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي و حقوقي، موارد بازداشتي ، رهني و درصورت غير اوقافي بودن عرصه و نداشتن هرگونه منعي جهت انجام معامله و هرگونه تعهدات ، ديون احتمالي و بدهي به شهرداري، با توجه به مساحت عرصه و اعيان و قدمت بنا ،كاربري ملك، موقعيت، محل استقرار، شكل هندسي ، دسترسي، شرايط بازار و ….. ، ارزش شش دانگ پلاك ثبتي 33240/124و125 به قيمت عادله روز 153/000/000/000ريال معادل پانزده ميليارد و سيصد ميليون تومان تعيين و اعلام مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/17 ساعت 9/00الي9/15 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره كارت عابر بانك به واحد مزايده تحويل دهند؛ ؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17