گوساله

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9909988111800233
شماره آگهی:
140028460000016721
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نهاوند
تاریخ صدور:
1400/02/22
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غیرمنقول (نوبت اول)

به موجب پرونده شماره 9909988111800232 صادر شده از شعبه پنجم اجرای احکام مدنی همدان موضوع پرونده اجرايي كلاسه 9901340 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند علی رضا عمرانی فرزند غلامرضا محکوم است به پرداخت مبلغ 5/000/000/000ریال ، اين اجراء به درخواست محکوم له اقدام به فروش 50راس گاو موصوف كه توسط كارشناس به شرح ذيل توصيف و ارزيابي شده مينمايد و مقرر است از ساعت 10 تا 11 مورخه 1400/03/12 در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند از طريق مزايده به فروش برسد، مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يك ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليك از سوي دادگاه ، مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي كه خريدار در مهلت يكماه مقرر تهيه وجه مزايده را نپردازد ، سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد. درصورت ايصال اعتراض از سوي اشخاص ذينفع ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده را به خريدار تحويل و تمليك نخواهد شد، ضمناً متقاضيان به شركت در مزايده ميتوانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجراء از مال مورد مزايده ديدن نمايند مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح ميباشد:

پس از هماهنگی با محکوم علیه وتوضیحات ایشان درخصوص زمان خریداری گوساله ها در آذر ماه سال 1399مشخص گردید که گوساله ها باسن متوسط 4ماه ودارای متوسط وزن زنده 110 کیلو از نژاد هلشتاین میباشد بنابر این با توجه به فاکتورها ی ترکیب فعلی گله مرحله چهارم ارزیابی جنس ووزن نژاد سن ومتوسط قیمت دام زنده وعرضه آن در مراکز فروش به لحاظ قیمت روز مازا د بر گزارش های مورخ 99/11/30پرونده کلاسه 9901344وگزارش مورخ 1399/12/27پرونده کلاسه 9901511وگزارش مورخ 1400/01/15 پرونده کلاسه 9900664پنجاه راس مرحله چهارم در بازار معاملات روز در صورت اختصاص جیره غذایی استاندارد دبه دامها به منظور حفظ وزن موجود ارزش هر راس از دامهای مذکور به لحاظ وزن زنده فعلی 7500000تومان و50راس آن 375000000تومان معادل سیصد وهفتاد وپنج میلیون تومان تخمین واعلام قیمت میگردد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.12ساعت 10صبح