گوساله

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9909988111800234
شماره آگهی:
140028460000019218
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نهاوند
تاریخ صدور:
1400/02/29
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غیرمنقول (نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه 9901202 صادر شده از شعبه 10 حقوقی همدان موضوع پرونده اجرايي كلاسه 9900664 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند علی رضا عمرانی فرزند غلامرضا محکوم است به پرداخت مبلغ 5/000/000/000ریال به عنوان اصل خواسته درحق محکوم له رضا رحیمی مرام فرزند ابوالقاسم ، اين اجراء به درخواست محکوم له اقدام به فروش گوساله های موصوف كه توسط كارشناس به شرح ذيل توصيف و ارزيابي شده مينمايد و مقرر است از ساعت 10 تا 11 مورخه 1400/03/17 در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند از طريق مزايده به فروش برسد، مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يك ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليك از سوي دادگاه ، مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي كه خريدار در مهلت يكماه مقرر تهيه وجه مزايده را نپردازد ، سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد. درصورت ايصال اعتراض از سوي اشخاص ذينفع ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده را به خريدار تحويل و تمليك نخواهد شد، ضمناً متقاضيان به شركت در مزايده ميتوانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجراء از مال مورد مزايده ديدن نمايند مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح ميباشد:

گوساله ها باسن متوسط 4ماه ودارای متوسط وزن زنده 115 کیلو از نژاد هلشتاین میباشند بنابر این باتوجه به فاکتورهای ترکیب فعلی گله مرحله سوم ارزیابی جنس وزن نژاد سن ومتوسط قیمت دام زنده عرضه آن در مراکز فروش به لحاظ قیمت روز مازاد بر گزارش مورخ 1399/11/30پنجاه راس مرحله سوم در بازار معاملات روز در صورت اختصاص جیره غذایی استاندارد به دامها ارزش هر راس از دامهای مذکور به لحاظ وزن زنده فعلی 5000000تومان و 50راس آن 400000000تومان معادل چهارصد میلیون تومان تخمین واعلام قیمت می گردد.

آدرس: نهاوند- روستای دهبوره

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.17 ساعت 10 صبح