گلخانه به مساحت 3509.63 متر مربع واقع در شهر ايوان-جاده ايوان -ايلام روبروي روستاي چالانچي

38586670000

توضیحات

شماره پرونده:
140010920000219481
شماره آگهی:
140010460000138918
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ايوان
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی ((مزایده نوبت اول))

در کلاسه 103/1400 -اجرایی مطروحه دراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایوان موضوع محکومیت آقای احسان زارعی ماژین درحق روح اله محمودی زاده حسب درخواست محکوم له پلاک ثبتی زیر توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است.

**آدرس دقيق و توصيف اجمالي از ملك : عرصه واعيان يكباب گلخانه (وضعيت خاص طلق )ملك اعلام شده واقع در شهر ايوان-جاده ايوان -ايلام روبروي روستاي چالانچي به شماره 17178 فرعي از 200 اصلي بخش 11 كرمانشاه حوزه ثبت ملك ايوان به مساحت 3509.63 متر مربع حدود گلخانه شمالاً بطول در چهار قسمت اول ديواريست به طول 31.95 متردوم ديواريست به طول 12.72 متر و سوم ديواريست به طول 0.5 متر چهارم درب و ديوار بطول 7.31 متر به كوچه شرقاً در پنج قسمت كه قسمت چهارم ان جنوبي است.اول ديواريست بطول89/5 پنج متر وهشتادونه سانتيمتر به باقيمانده دويست اصلي دوم ديواريست بطول 55/26 بيست وشش متر وپنجاه و پنج سانتيمتر به باقيمانده دويست اصلي سوم ديواريست بطول34/20 بيست متر و سي و چهار سانتيمتر به باقيمانده دويست اصلي چهارم ديواريست بطول 23/0 بيست و سه سانتيمتر به باقيمانده دويست اصلي پنجم ديواريست بطول 73/7 هفت متر وهفتاد و سه سانتيمتر به باقيمانده دويست اصلي جنوبا در سه قسمت اول ديواريست بطول 02/26 بيست و شش متر و دو سانتيمتر به باقيمانده دويست اصلي دوم ديواريست بطول 25/14 متر سوم ديواريست به طول 25.81 متر غرباً ديواريست به طول 63.71 متر حقوق ارتفاعي ملك ندارد حقوق انتفاعي ندارد ارزش كل عرصه و اعيان بدون تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد براي پلاك موصوف به مساحت عرصه 3509.63 متر مربع ، عرصه و اعيان ساخته شده در آن برابر 38586670000 ريال يا معادل سه ميليارد و هشتصدو پنجاه و هشت ميليون و ششصدو شصت و هفت هزار تومان برآورد مي گردد كه اطراف عرصه با ديوار بلوكي محصور شده و اعيان شش سازه فلزي فلزي و كف گلخانه ها بتن و يك اعيان نيمه كاره به مساحت 100 متر مربع با اسكلت بتني كه طبقه همكف داراي سقف فوم و تيرچه و طبقه اول فاقد سقف فقط ستونها و ديوار اجرا شده است و آب و برق و گاز دارد وتعيين حقوقي كه اشخاص ثالث به هر عنوان نسبت به ملك دارند : طبق تصويري از اطلاعات پرونده سند ششدانگ عرصه و اعيان برابر سند رهني 25033 مورخه 29/08/1398 به مبلغ 33800000000 ريال در رهن صندوق كارآفريني اميد در دفترخانه 41 ايلام قرار گرفت

مقررگردید، ملک موصوف در روز سه شنبه مورخ 1400/11/19 ازساعت:10 الی:11-صبح ازطریق مزایده حضوری دردفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایوان به فروش برسد؛قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نمایند،فروخته خواهد شد.ده درصدمبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تایک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید،درغیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد.طالبین درصورت تمایل می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده به این اجرا مراجعه تاترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود.

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایوان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/19 ازساعت:10 الی:11