ک رشته خط موبایل به شماره 09121276419

650000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920004022443
شماره آگهی:
140191460000523208
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره هفده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده مال منقول

بسمه تعالی

با توجه به محکومیت آقای اسحق صادقی مزرعه به طرفیت آقای مسلم عبدالحسینی اموال توقیفی ایشان به شرح ذیل مزایده می گردد:

موضوع مزایده :یک رشته خط موبایل به شماره 09121276419ارزش پایه مزایده650/000/000 ریال زمان مزایده :1400/11/05 ساعت مزایده :16:00

محل مزایده :خيابان قزوين – دو راهي قپان – خيابان شيدائي – خيابان عارف قزويني – كوچه شعباني – مجتمع شماره 17شوراي حل اختلاف استان تهران

*متقاضیان می توانند در خواست پیشنهادی خود تا قبل از برگزاری مزایده به اجرا احکام مجتمع شماره 17 تهران ارائه نمایند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/05