ک دستگاه پرس برک هیدرولیکی کارکرده ساخت چین مدل و یک دستگاه لیفتراک دوگانه سوز کوماتسو مدل Fg30t-16 wc67y 125/3200

10000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982161100294
شماره آگهی:
140091460000621172
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

گهی مزایده

در پرونده ی کلاسه 0001919/5، نیابت ارسالی از شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران در اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر ،خواهان شرکت ساختمانی وزوا با وکالت آقای مصطفی باقری و خانم سمانه قنبری قلعه گیر به طرفیت خوانده شرکت تولیدی و صنعتی سبلان گستر تهویه محکوم است به تحویل چهار دستگاه هواساز با مشخصات قرارداد مورخ 96/07/30 به ارزش کل محکوم به بمبلغ 7/448/800/000 ریال در حق محکوم له موصوف و مبلغ 372/440/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ؛ حسب تقاضای محکوم له، اموال بشرح ذیل توقیف وازطریق مزایده به فروش خواهد رفت.

ریاست محترم شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسلامشهر

باسلام

احتراما حسب دستور ان مقام محترم قضایی در خصوص انتخاب اینجانب به عنوان کارشناس جهت کارشناسی و تعیین قیمت اقلام مربوط به پرونده 0001919 آن دادگاه محترم ، با هدایت و در معیت نماینده محکوم له آقای باباخانی به نمایندگی از طرف شرکت وزوا به محل کارشناسی واقع در احمد آباد مستوفی – بلوار ابوالقاسم- خیابان انقلاب پ 23 کارخانه شرکت سبلان گستر تهویه مراجعه و در حضور آقای رزمی نماینده شرکت مذبور به عنوان نماینده محکوم علیه نسبت به کارشناسی اقلام توقیفی مطابق صورت جلسه توقیف اموال مورخ 1400/09/17 اقدام گردید و النهایه قیمت پایه مزایده کارشناسی اقلام بامشخصات زیر ، با لحاظ مشخصات فنی ، وضعیت بازار ، کاربری، سال ساخت و سایر عوامل دخیل در کارشناسی تقدیم میگردد.

شرح کالا: 1.یک دستگاه پرس برک هیدرولیکی کارکرده ساخت چین به قدرت اسمی 1250کیلو نیوتن ،

Mk01 کد اموال سال ساخت 2009 ،مدل wc67y 125/3200 به شماره سریال 2912641 ،طول کارگیر ،3200میلیمترکورس 150میلی متر در وضعت اماده به کار ارزش بمبلغ 3/500/000/000 ریال 2-یک دستگاه لیفتراک دوگانه سوز کوماتسو مدل Fg30t-16 ،کارکرده ، گیربکس اتوماتیک ، ساخت ژاپن به رنگ زرد و سبز، به ظرفیت 3تن به شماره سریال 738029 ،سال ساخت 2008 باارتفاع بالا بری 4/5 متر ،و با سرعت کار 13393 ،دروضعیت درحال کار ارزش بمبلغ 6/500/000/000 ریال،جمع کل ارزش هر دو دستگاه بمبلغ 10/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد تومان می باشد.

خریدار می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی را درکارت بانکی به همراه داشته باشد. 1- مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. 2- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. 3- هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک، از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 1400/11/12 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست به حساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید.

کلام اله قره بقلو- دادورز اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/12 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح