ک خط تلفن همراه

56000000

توضیحات

9909986805201481

140009460000258672
شعبه 8 اجراي احكام حقوقي شوراي حل اختلاف اصفهان (مجتمع شماره دو)

1400/10/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

شعبه 8.اجرای احکام شورای حل اختلاف اصفهان در خصوص پرونده کلاسه0000611له نصر اله عابدینیعلیه سید جمال رنجبران به آدرس اصفهان خ کاوه بعد از چهارراه آب 250کوچه شماره 35 ژاله کوچه وحشی پلاک 3 زنگ 3بابت محکوم به وهزینه های اجرایی به مبلغ47/409/067ریال و نیم عشر دولتی به مبلغ2/370/453ریال که اموال توقیفی به شرح 1-یک خط تلفن همراه به شماره 09131158295به قیمت پایه کارشناسی56/000/000ریال میباشد که مورد اعتراض هیج یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه ی مزایده ای در تاریخ  1400/11/24ساعت10صبح در محل اجرای احکام برگزار نماید.طالبین شرکت در جلسه ی مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی پنج روز قبل از جلسه ی مزایده وارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/24ساعت10صبح