کنتور و رگلاتور اسقاطی به وزن 300,000 کیلوگرم

25500000000

توضیحات

کنتور و رگلاتور اسقاطی گاز

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21